Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MG019

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MG019
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 12 december 2017
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

120 hp från biologi-, biomedicin-, läkarprogram eller Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik, innehållande kurser i kemi/biokemi om 30 hp, cell- och molekylärbiologi samt genetik om 30 hp. För antagning krävs även överenskommelse angående projektupplägg och handledning med av kursledaren godkänd handledare. Intyg från handledare om överenskommet projekt ska bifogas ansökan.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

  • självständigt planera och genomföra vetenskapliga experiment
  • tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt
  • sammanställa, kritiskt analysera och värdera erhållna resultat
  • muntligt och skriftligt redovisa de uppnådda resultaten
  • kommunicera teorier och forskningsresultat med seniora forskare i projekt som ligger inom ämnes- området immunologi, genetik och patologi.

Innehåll

Kursen omfattar ett 10 veckors arbete inom ramen för ett forskningsprojekt, och studier av relevant vetenskaplig litteratur i anslutning till detta.

Undervisning

Undervisningen sker i form av laborativt arbete och självstudier under handledning. Dessutom aktivt deltagande i undervisning och seminarier som anknyter till projektets ämnesinriktning, efter överenskommelse med handledare. Deltagande i kursens olika moment är obligatoriska. Kursen ges eventuellt på engelska.

Examination

I slutet av kursen redovisas projekarbete i form av muntligt seminarium och/eller skriftlig rapport vilket bestäms av handledaren. För betyget godkänt krävs att redovisning, samt deltagande i seminarier och övriga obligatoriska moments bedömts godkända.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin