Bibelhebreiska II

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5HE106

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5HE106
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 12 november 2018
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som delkurs i 5HE111 Hebreiska A 30 hp och som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Hebreiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Bibelhebreiska, 7,5 hp

Mål

För att erhålla G ska studenten efter avslutad kurs minst kunna:

- redogöra för hebreiskans formlära;

- läsa enkla vokaliserade texter med försvarligt uttal;

- med hjälpmedel översätta bibeltext från hebreiska;

- utan hjälpmedel översätta enkel prosatext från hebreiska;

- analysera ordformer av såväl nomina som verb;

- besitta färdighet att läsa, översätta och språkligt analysera enkla texter.

Innehåll

Kursen syftar till att ge färdighet att läsa och analysera bibelhebreiska texter.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande examination och/eller skriftligt slutprov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin