Textkurs i hindi I: Sydasiens litteratur och religion

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5HD702

Kod
5HD702
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Indologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom Masterprogram i språk, inriktning Indologi-Hindi (termin 1), och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med inriktning hindi, indologi eller motsvarande.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- översätta litterära texter och medietexter från hindi till svenska/engelska med hjälp av ordböcker;

- redogöra för och diskutera Hindis litteraturhistoria i den sydasiatiska kontexten fram till idag;

- redogöra för och diskutera Sydasiens religionshistoria sedan omkring 1000 e.Kr. och fram till idag;

- visa fördjupade kunskaper inom någon del av följande två områden: Hindi-litteratur eller medier i Sydasien. Området väljs i samråd med kursansvarig lärare;

- visa förmåga att integrera kunskap och att översätta, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, samt skriftligt och klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa;

- visa förmåga att muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika studentgrupper.

Innehåll

Denna kurs behandlar Sydasiens litterära och religiösa utveckling under den koloniala och postkoloniala tiden, med särskild tonvikt på decennierna efter oavhängighet (1947). Kursen innefattar textläsning på hindi, en översiktlig genomgång av ideologiska debatter och moderniseringsprocessen och dess religiösa och sociala dimensioner, regionala skillnader, förändringar i människors livsstil och attityder, könsroller, demografi, minoritetsfolk m.m. Kursen ger också inblick i aktuella förändringar i diskurser om religion och sekularism på grund av deras uttryck i samtida litteratur och medietexter. Kursen innehåller även en fördjupning inom ett av studenten i samråd med kursansvarig lärare valt delområde samt skriftlig och muntlig redovisning av denna.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. I kursen ingår skriftlig och muntlig redovisning av PM. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen vilket kräver närvaro och aktivt deltagande vid kursens undervisningstillfällen.

Examination

Kursen omfattar 3 examinationsmoment:

1. skriftligt prov;

2. PM (ca 10 A4-sidor) med fokus på antingen Hindi-litteratur eller medier i Sydasien;

3. muntlig presentation av PM (normalt 15 min. PowerPointpresentation följd av 10 min. diskussion).

Moment 1 och 2 bedöms enligt VG/G/U och moment 3 enligt G/U. För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs VG på moment 1 och 2 samt G på moment 3.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin