Organisk kemi

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB400

Kod
1KB400
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Grundläggande kemi.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • använda regler för beskrivning av organiska föreningars struktur och stereokemi
  • relatera kemisk struktur till egenskaper som smältpunkt, kokpunkt, viskositet, kiralitet, syrastyrka, växelverkan med ljus (bl.a. färg)
  • ge exempel på sambandet mellan struktur och funktion i tekniskt intressanta tillämpningar
  • använda kemisk reaktionslära omfattande olika reaktionstyper såsom substitution, addition och elimination, samt Lewis syra-basbegrepp med dess koppling till reaktionsbenägenhet
  • förklara begreppen nukleofil och elektrofil samt ge exempel för funktionella gruppers vanligaste reaktioner
  • föra en labbjournal
  • beskriva hur några begrepp i kursen tillämpas inom biomolekylär- och läkemedelsområdet
  • ge exempel på hur kemiska egenskaper och reaktivitet kan påverka miljömässiga och ekonomiska ställningstaganden

Innehåll

Olika modeller för att beskriva och förstå strukturen av organiska molekyler (funktionella grupper, isomeri, kiralitet och konformationer). Egenskapskonsekvenser av bindningstyp och struktur. Växelverkan inom och mellan molekyler. Reaktionstyper: Substitution, eliminering, addition, radikalreaktioner, reaktionskinetik, katalys. Betydelsen av stereokemin i biologiska system. Orientering om spektroskopiska metoder i organisk kemi (UV, IR, MS, NMR).

Laborationer: Organiska synteser som exemplifierar teorin, syntesteknik, rening och separation liksom strukturbestämning med hjälp av spektroskopiska metoder.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer. Laborationer och därtill hörande genomgångar och redovisningar såväl muntliga som skriftliga är obligatoriska.

Examination

Skriftligt prov anordnas vid slutet av kursen och motsvarar 3 hp. Godkänt laboratoriearbete och därtill hörande redovisningar motsvarar 2 hp. Slutbetyget erhålles som en sammanvägning av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas tillsammans med 1KB472 Grundläggande organisk kemi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin