Informationssystem A: Databaser

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS007

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS007
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen tillhör biområdet databasteknik.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse ska studenten efter genomgången kurs kunna:

* Redogöra för relationsmodellen.

* Redogöra för ER-diagram, relationsscheman och normaliseringens roll i datamodellering.

* Känna till relationsalgebra och dess relation till frågespråken SQL och QBE.

* Redogöra för principer för transaktionshantering och datasäkerhet.

Vad gäller färdighet och förmåga ska studenten efter genomgången kurs kunna:

* Med hjälp av ER-diagram identifiera och beskriva informationsbehovet hos en mindre organisation.

* Med normaliseringsförfarande analysera och transformera en datamodell.

* Definiera en relationsdatabas samt lägga in, ändra och hämta data ur denna med SQL och QBE.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt ska studenten efter genomgången kurs kunna:

* Diskutera olika perspektiv på relationen mellan databas och verksamhet.

* Värdera kvalitén hos datamodeller givet olika kriterier.

Innehåll

Olika sätt att lagra datamängder i datorbaserade informationssystem

Relationen mellan databas och verksamhet

ER-diagram: grafisk modell av entiteter, dess egenskaper och deras inbördes sammanhang

Relationer och relationsalgebra: datalagring i tabeller och datahantering

QBE: grafiska frågespråk

SQL: standardiserade textbaserade frågespråk

Transaktionshantering, datasäkerhet, back-up och transaktionsloggar

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Tentamen och inlämningsuppgifter. Som betyg på kursen används något av uttrycken väl godkänd, godkänd och underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin