Språkdidaktik: Nya ämnesdidaktiska perspektiv i engelska och moderna språk

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 9LF053

Kod
9LF053
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa god förståelse för nya synsätt och perspektiv inom andraspråksinlärning
  • redogöra för och tillämpa begrepp från forskning och forskningsresultat i språkdidaktik
  • visa god insikt om hur metoder i engelska och moderna språk har utvecklats och förändratsvisa god kännedom om språkdidaktiska forskningsmetoder och forskningsresultat i engelska och moderna språk

Innehåll

Kursen innehåller:

  • teori och metod i andraspråksinlärning i engelska och moderna språk
  • kritisk bedömning av nya undervisningsmetoder och inlärningsstrategier i engelska och moderna språkstudenters egna arbeten med att utforma och utveckla didaktiska planeringar

Undervisning

Kursen består av föreläsningar och seminarier. Det är obligatorisk närvaro vid seminarier.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin