VFU I, förskollärare

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE210

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4PE210
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 12 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ges inom Förskollärarprogrammet.

Behörighetskrav

30 hp inom förskollärarprogrammet inklusive kurserna Lärande och utveckling; Att leda verksamhet i förskolan; Språk och kommunikation i förskolan

Mål

Den verksamhetsförlagda utbildningen är relaterad till de kurser studenterna läser och studenterna förväntas därmed relatera till och tillämpa tidigare kunskaper. Syftet med den verksamhetsförlagda kursen är att studenten ska tillägna sig, tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter samt utveckla ett professionellt och vetenskapligt förhållningssätt till undervisning, ledarskap, lärande och utveckling.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa ett professionellt förhållningssätt gentemot barn
  • planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning
  • använda digitala lärresurser och estetiska uttrycksformer i den pedagogiska verksamheten
  • identifiera och reflektera över sina behov av ytterligare kunskap och utveckling i sin kompetens i det pedagogiska arbetet
  • visa god förmåga till dialog med barn, kollegor samt föräldrar och vårdnadshavare.

Innehåll

  • Planering och genomförande av pedagogisk verksamhet och undervisning i förskolan
  • Dokumentera och utvärdera pedagogisk verksamhet och undervisning i förskolan

Undervisning

Kursen genomförs i form av pedagogiskt arbete i barngrupp under handledning, deltagande i övrigt lärararbete, självstudier och dokumentation och seminarier.

Examination

Examination på kursen sker genom att den studerande examineras av universitetets lärarutbildare i relation till kursens mål. Examinator ska samråda med besökande lärare och/eller ansvarig VFU-handledare. Bedömning sker även av den studerandes dokumentation/redovisning av den verksamhetsförlagda utbildningen.

Underlag för examination av VFU ska utgöras av:

  • bedömningsunderlag från besökande lärare och/eller VFU-handledare
  • VFU-uppgifter

Båda delmomenten ska vara godkända för att kursen som helhet ska betraktas som godkänd. På kursen krävs obligatorisk närvaro.

Studerande som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning erbjuds möjlighet till förnyad examination vid ett tillfälle. Blir studenten även denna gång underkänd finns möjlighet att ansöka hos Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper om ytterligare ett examinationstillfälle. Ansökan ska göras på särskild blankett.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin