Gränssnittsprogrammering med ett användarperspektiv

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MD031

Kod
1MD031
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G2F, System i teknik och samhälle G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

60 hp varav 15 hp matematik och 15 hp datavetenskap inklusive grundläggande programmering

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • använda grundläggande teorier och designprinciper inom området människa-datorinteraktion i konstruktionen av effektiva, ändamålsenliga och tillfredsställande interaktiva användargränssnitt;
  • använda befintliga komponenter från ett gränssnittsbibliotek för att bygga upp ett interaktivt användargränssnitt;
  • separera ett användargränssnitts beteende från dess utseende och innehåll genom att implementera flerspråksstöd och en visuell presentation som är oberoende av den underliggande datamängdens struktur. Den visuella presentationen ska också i hög grad vara oberoende av klientdatorers skärmstorlekar och tillgängliga inmatningsenheter;
  • strukturera programkod på ett sätt så att lagring, bearbetning och presentation i hög utsträckning är oberoende av varandra;
  • koppla ett gränssnitt till en databas;
  • genomföra en enkel utvärdering av ett grafiskt gränssnitt.

Innehåll

Implementering av grafiska användargränssnitt till datorsystem. Strategier och tekniker för hur man praktiskt konstruerar användargränssnitt till nya eller existerande system, inklusive databaskopplingar. Fokus ligger på den strukturella utvecklingen av gränssnitten. Även verktyg för att skapa gränssnitt, liksom metoder för att koppla databaser till ett grafiskt gränssnitt. Olika sätt att konstruera gränssnitt gås igenom via praktiska övningar.

Nyckelbegrepp: modell-vy-kontroll, trådade gränssnitt, avbrottsstyrning, klient-server, språkoberoende applikationer, designmönster, kortkommandon, actions, renderers, API.

Undervisning

Kursen är praktiskt inriktad vilket medför att stor del av kunskapen inhämtas via enskild och gruppvis programmering.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av programmeringsuppgifter. Muntlig redovisning av och diskussion kring projektuppgift. Skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med 1MD002 Gränssnittsprogrammering I, 1MD029 Gränssnittsprogrammering med ett systemperspektiv eller 1MD034 Systemdesign med ett användarperspektiv.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin