Anatomi

8 hp

Kursplan, Grundnivå, 3AN300

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3AN300
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicin G1N, Medicinsk vetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinprogrammet, 18 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk cellbiologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A13/13)

Mål

Studenten skall under kursen tillägna sig kunskap om människokroppens uppbyggnad med hänsyn till sambandet mellan struktur och funktion.

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

Studenten förväntas efter genomgången kurs:

  • Kunna beskriva uppbyggnaden av brosk, ben, bindväv och muskler.
  • Kunna uppvisa översiktlig kunskap om allmän anatomi, anatomisk terminologi och medicinskt latin.
  • Kunna redogöra för skelettets uppbyggnad och för funktionen hos viktiga benstrukturer.
  • Kunna beskriva rörelseapparatens anatomi och rörelselärans grunder samt andningsmuskulaturens uppbyggnad och funktion.
  • Kunna redogöra för allmänna egenskaper hos leder och muskler.
  • Kunna redogöra för anatomin hos kroppens olika organsystem.
  • Känna till grundläggande begrepp och lagstiftning i samband med helkropps- och organdonation.

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Studenten förväntas efter genomgången kurs:

  • Kunna resonera kring etiska frågeställningar i samband med helkropps- och organdonation.

Innehåll

Allmän anatomi, anatomisk terminologi, medicinskt latin, allmän och speciell osteologi och rörelselära, cirkulation-, respiration-, digestion-, urogenitalsystemets funktionella anatomi, endokrina organ, huden samt en inledning till nervsystemet.

En kontinuerlig utvärdering av olika utbildningsmoment sker fortlöpande vilket kan innebära vissa

förändringar vad gäller upplägg och innehåll i kurserna.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, demonstrationer, dissektioner, grupparbeten och seminarier.

Kursdeltagarnas närvaro är obligatorisk vid demonstrationer, dissektioner, grupparbeten och seminarier, samt vid särskilda moment vilka meddelas av kursansvarig lärare i samband med kursintroduktionen.

Andra undervisningsformer än de specificerade kan komma att användas på kursen.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment samt godkänt tentamensprov. Möjlighet att komplettera icke godkänd laborationskurs kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin