Människa-datorinteraktion

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MD016

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MD016
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1N, System i teknik och samhälle G1N, Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera de psykologiska teorier som ligger till grund för standarder och heuristik i gränssnittsutformning
 • förklara hur kunskap om människans egenskaper påverkar utformningen av tekniska system
 • förklara viktiga begrepp inom området
 • förklara hur kontextuella aspekter ("sammanhang") kan påverka utformning och användning av tekniska system
 • identifiera centrala användaraspekter vid utformning av användargränssnit för specifika ändamål, t.ex. system för hälsovård,

  trafikstyrning eller pengatransaktioner

 • tillämpa metoder och tekniker för att nå fördjupad insikt om hur och varför människor använder specifika tekniska system
 • genomföra ett MDI-projekt i grupp, inklusive fältstudier, design, utvärdering och kravhantering, samt kunna motivera de val som görs.

Innehåll

Kursen fokuserar på olika områden som genom föreläsningar och inlämningsuppgifter anknyts till kursens projektarbete:

 • Användar- och kravanalys
 • Social- och organisationspsykologi
 • Fältstudier
 • Kognition
 • Design
 • Utvärdering

Kursen syftar till att ge studenten en uppsättning teoretiskt förankrade verktyg för analys, design och utvärdering av tekniska system.

Undervisning

Föreläsningar och projektarbete i grupp

Examination

Lektionsbaserade kurstillfällen examineras genom projektarbete (3 hp), samt inlämningsuppgifter (2 hp).

Nätbaserade kurstillfällen examineras genom hemtentamen (3 hp), samt inlämningsuppgifter (2 hp)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med kursen Design och konstruktion av användargränssnitt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin