Informationssystem A: Databaser

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS007

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS007
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 januari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen tillhör biområdet databasteknik.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

- förklara grundläggande databasbegrepp,

- redogöra för relationsmodellen,

- förklara ER-diagram, relationsscheman och normaliseringens roll i informationsmodellering,

- förklara relationsalgebra och dess relation till frågespråket SQL,

- redogöra för grundläggande principer för transaktionshantering,

- förklara rollen av databasadministration och relationsdatabashanteringssystem (RDBHS).

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

- tillämpa ER-diagram för att utföra informationsmodellering,

- tillämpa normalisering för att analysera och transformera en informationsmodell,

- tillämpa relationsalgebra som grund för frågespråk,

- implementera och använda en relationsdatabas med hjälp av frågespråket SQL,

- tillämpa grundläggande principer för transaktionshantering.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

- diskutera konsekvenser av olika databasdesign.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till databaser med fokus på den relationella databasmodellen. Kursen inleds med konceptuell informationsmodellering med stöd av ER-diagram. Informationsmodellen förfinas sedan till en samling normaliserade tabeller. Hur information kan sökas ut och modifieras i en databas visas med stöd av relationsalgebra, och information manipuleras i en praktisk omgivning med hjälp av det standardiserade frågespråket Structured Query Language (SQL). Slutligen behandlas grundläggande principer för transaktionshantering samt rollen av databasadministration och databashanteringssystem diskuteras.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin