Informationssystem A: Objektorienterad programmering I

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS006

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS006
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 januari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • beskriva grundläggande objektorienterande begrepp såsom arv, interface och polymorfism,
  • förklara principer för återanvändning av kod,
  • beskriva kodkonventioner och kodprinciper inom objektorienterad programmering,
  • förklara begreppen objektorienterad design och designmönster.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • utifrån givna problemställningar designa, motivera och implementera objektorienterade program,
  • använda designmönster för implementeringen av ett identifierat problem.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • värdera programlösningar utifrån kodkonventioner och kodprinciper.

Innehåll

Kursen är en introduktion till objektorienterad programmering och den bygger vidare på kunskaper i programmering som tillägnats i tidigare kurser inom kurspaketet/programmet. Fokus ligger på objektorienterad design där designmönster används. Även begrepp som cohesion och coupling är centrala för en god objektorienterad design. Dessutom ingår programmeringstekniker som arv, användning av interfaces och relationella begrepp som association och aggregation. Andra aspekter som tas upp under kursen är inkapsling och polymorfism. Vikten av kommentarer och dess utformning samt kodkonventioner för läsbar och förståelig kod behandlas. Kursen tar även upp strategier för återanvändning av kod.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom obligatoriska moment, inlämningsuppgifter och tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin