Fluidmekanik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA253

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA253
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp med Fysikens matematiska metoder, Beräkningsvetenskap II eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • definiera och beskriva potentialströmning och virvelströmning för ideala och viskösa fluider
  • beskriva strömningen runt symmetriska kroppar och bestämma de uppkomna drag- och lyftkrafterna
  • beskriva övergången från laminär till turbulent strömning och beräkna typiska egenskaper hos gränsskiktet både vid laminär och turbulent strömning runt en fast kropp
  • använda dimensionsanalys för att kvalitativt beskriva strömning
  • beskriva de utmärkade dragen av vågfenomen i olika fluider och bestämma egenskaperna av yt-gravitations vågor
  • definiera och beräkna stabilitet hos strömmande fluider

Innehåll

Grundläggande begrepp och lagar inom fluidmekaniken. Integral- och differentialformerna av de grundläggande ekvationerna inom fluidmekaniken. Kompressibilitet. Helmholtz och Kelvins virvelsatser. Potentialströmning. Komplex strömningspotential. Strömning runt cylindrar och sfärer. Tvådimensionell vingteori. Viskös strömning. Randskikt. Dimensionsanalys och jämförelse med experimentella data. Typiska Reynoldstal för laminär och turbulent strömning. Grundläggande turbulensteori. Icke-lineära fenomen. Ytvågor och interna vågor i fluider. Stabilitet hos strömmande fluider. Översikt om metoder att mäta strömning. Numerisk programvara inom strömningsläran. Datorlaborationer. Gästföreläsning.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och datorlaborationer.

Examination

Skriftlig tentamen efter kursens slut (4 hp). Godkända datorlaborationer krävs också (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin