Kärnfysik II

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA354

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA354
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp med Kärnfysik och Kvantmekanik eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • använda symmetrier, bevarandelagar och kinematiska villkor för att förklara hadron- och kärnfysikaliska processer
  • redogöra för olika experimentella metoder som ger information om kärnor och hadroners egenskaper
  • beräkna vanliga kärnfysikaliska storheter och processer
  • redogöra för hur kärnans struktur byggs upp som ett mångpartikelsystem av växelverkande nukleoner
  • sammanfatta exiterade kärnors och hadronresonansers egenskaper och sönderfall
  • genomföra en kärnfysiklaboration samt redovisa denna på ett analytiskt sätt.

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om kärnfysikens huvudområden, kärnstruktur och hadronfysik, samt en viss träning i att genomföra experiment och tillhörande dataanalys.

Atomkärnans egenskaper. Nukleon-nukleon växelverkan, spridning, kärnmodeller, stark och elektromagnetisk växelverkan. Optiska modeller, resonansspridning och kärnreaktioner, samt beräkning av tvärsnitt för vissa processer. Produktion och sönderfall av nukleon- och meson-resonanser. Hadroners kvarkstruktur. Symmetriegenskaper i hadronsprocesser. Fission. Kärnastrofysik.

Laboration: Gammspektroskopiska studier av exciterade energinivåer.

Undervisning

Föreläsningar,lektioner, laboration.

Examination

Skriftlig tentamen (7 hp) vid kursens slut med problem och räkneuppgifter. För godkännande fordras även godkänd laborationskurs samt godkända inlämningsuppgifter (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin