Ledarskap och konflikthantering

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG256

Kod
1TG256
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Projekt och ledning, Grundläggande kurs i industriell ekonomi, samt Ledarskap och kommunikation.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för begreppen konflikt och konflikthantering,
  • identifiera och beskriva olika försvarsmekanismer,
  • analysera och redogöra för olika konflikthanteringsstilar,
  • analysera en konflikt utifrån olika modeller,
  • beskriva ledarskapets betydelse i en konflikt.

Innehåll

Olika aspekter på konfliktbegreppet kopplat till individen och gruppen i ett ledarskapssammanhang. Hur det egna ansvaret utifrån konflikthanteringsstil och försvarsmönster kan påverka en konflikts utveckling. Ledarskapets betydelse i en konflikt och dess hantering. Olika perspektiv kring olika typer och nivåer av konflikter. Hur konflikter kan förebyggas för att få en hållbar och fungerande grupp och/eller relation.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och seminarier.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (4 hp). Aktivt deltagande i seminarier (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin