Utvecklings- och utvärderingsarbete i förskolan

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE223

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4PE223
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1F, Pedagogik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 23 maj 2019
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan för Förskollärarprogrammet.

Behörighetskrav

Inom förskollärarprogrammet: Förskolans uppdrag; VFU I

Mål

Kursens syfte är att studenten ska utveckla den kunskap som krävs för att självständigt kunna arbeta med ett samhälleligt och etiskt hållbart utvecklingsarbete i förskolan. Studenterna ska även utveckla ett analytiskt förhållningssätt till olika former och metoder för dokumentation, utvärdering och utvecklingsarbete i förskolan.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och analysera systematiskt utvärderings-, uppföljnings- och utvecklingsarbete i förskoleverksamhet
  • redogöra för och kritiskt granska olika perspektiv på kvalitet, kvalitetsarbete och kvalitetsutvärdering
  • beskriva, jämföra och problematisera olika former av och metoder för dokumentation och utvärdering i förskolan
  • konstruera utvärderings- och utvecklingsarbete utifrån en fallstudie.

Innehåll

  • Olika modeller för utvärderings-, uppföljnings- och utvecklingsarbete.
  • Kvalitet, kvalitetsarbete och kvalitetsutvärdering.
  • Utvecklingssamtal och dokumentation i förskolan.
  • Lokalt, nationellt och internationellt utvecklingsarbete, exempelvis gällande tillgänglighet, sociala relationer och värdegrundsarbete.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops och seminarier. Seminarier och workshops är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller PM och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på ett annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin