Kurdisk litteratur

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KD031

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KD031
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 september 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten minst kunna:

  • översiktligt redogöra för den kurdiska litteraturens utveckling i dess historiska kontext från ca. 1500 e.Kr. och framåt (både kurmanji- och sorani-litteratur),
  • redogöra för två klassiska kurdiska diktares liv och litterära verk,
  • beskriva framväxten av den moderna kurdiska prosan (både journalistik och skönlitteratur),
  • redogöra för de viktigaste moderna kurdiska författarnas liv och litterära verk,
  • analysera den kurdiska litteraturens roll i dagens kurdiska samhälle,
  • kortfattat redogöra för kurdisk litteratur i exil och exillitteraturens roll för det kurdiska skriftspråkets utveckling och standardisering.

Innehåll

Föreläsningar och litteraturseminarier där kurdisk litteratur (läst i engelsk eller svensk översättning) diskuteras.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin