Brottmekanik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TM114

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TM114
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialteknik A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

120 hp inom Teknik/Naturvetenskap, inklusive Hållfasthetslära. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskap om brott i material och förmåga att analysera och utvärdera kroppar som innehåller skarpa defekter.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och beskriva olika brott och skademekanismer i material,
  • förklara hur en spricka påverkar en kropp och beskriva det spännings- och töjningstillstånd som uppkommer framför en spricka i olika material,
  • tillämpa olika metoder for att beräkna sprickdrivande krafter i linjära och olinjära material och formulera lämpliga brottvillkor for stationära och växande sprickor i dessa material,
  • undersöka om en spricka kommer att växa stabilt eller instabilt,
  • beskriva och förklara den teoretiska bakgrunden for linjär och olinjär brottmekanik,
  • analysera brottmekaniska problem for både linjära och olinjära material som utsatts for ökande laster.

Innehåll

Fenomenologiska teorier for brott i material och kroppar som innehåller skarpa sprickor, samt hur denna kunskap kan tillämpas vid dimensionering av konstruktioner.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner/räkneövningar.

Examination

Skriftlig tentamen. Laboration.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin