Dynamiska webbapplikationer

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS220

Kod
2IS220
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Programvaruteknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 oktober 2019
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Programmering, 7,5 hp

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • känna till standarder för HTML och stilmallar (CSS),
  • beskriva riktlinjer för användbarhet och tillgänglighet,
  • förklara grundläggande begrepp inom webbdesign och -publicering

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • tillämpa grundläggande HTML- och CSS-kodning,
  • använda HTML och CSS för responsiv webbdesign,
  • konstruera dynamiska webbapplikationer med stöd av JavaScript,
  • integrera webbapplikationer med externa system.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • validera webbsidor enligt W3C standard med beaktande av beställares och användares behov,
  • analysera och värdera webbplatser ur användbarhets- och tillgänglighetsperspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar konstruktion och design av dynamiska webbsidor. Tyngdpunkten ligger på standardiserad HTML och CSS för att skapa struktur och utseende. Validering av HTML- och CSS-kod görs för att verifiera att syntax följer vald standard. I kursen behandlas även JavaScript för att skapa ett dynamiskt beteende på sajter. Olika JavaScript bibliotek och dess användning samt hur man genom API:er kan hämta data från externa system ingår också. Dessutom behandlas vikten av att webbsajter är tillgängliga för alla användare oavsett funktionsvariationer och de riktlinjer som finns för att säkra detta. Även hur man skapar responsiva sajter som fungerar för olika skärmupplösningar ingår i kursen.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, workshops och övningar.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin