Arabiska: fördjupad breddningskurs

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5AB902

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AB902
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 19 december 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet Semitiska språk.

Behörighetskrav

Arabiska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk, 15 hp, eller minst 30 hp arabiska.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

Avseende delkursen Arabiska B1:

Genomföra en komparativ specialstudie av arabiskans språkstruktur mot bakgrunden av andra semitiska språk, samt

det som anges i målbeskrivningen för delkursen Arabiska B1.

Avseende delkursen B2:

Det som anges i målbeskrivningen för delkursen Arabiska B2 inom Arabiska B.

Avseende delkursen Arabisk litteratur:

Det som anges i målbeskrivningen för delkursen Arabisk litteratur inom Arabiska B.

Innehåll

Arabiska B1, 5 hp

Arabiska B2, 5 hp

Arabisk litteratur, 5 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Arabiska B1, 5 hp.

Avseende delkursen Arabiska B1:

Genomföra en komparativ specialstudie av arabiskans språkstruktur mot bakgrund av andra semitiska språk, samt det som anges i målbeskrivningen för delkursen Arabiska B1.

Arabiska B2, 5 hp.

Arabisk litteratur, 5 hp.

Examination på delkurs 1 och 2 sker genom muntliga och skriftliga examinationer, samt inlämningsuppgifter. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Det komparativa momentet examineras genom PM. För delkursen Arabisk litteratur hänvisas till separat kursplan för denna. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början. För att erhålla betyget VG krävs VG på minst två av de ingående delkurserna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin