Arabisk litteratur

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AB230

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AB230
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 19 december 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom termin 2 på orientalistikprogrammet (inriktning arabiska), inom Arabiska B och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

  • redogöra för den arabiska litteraturens utveckling i dess historiska kontext från ca. 500 e.Kr. och framåt,
  • beskriva olika typer av klassisk arabisk diktning,
  • redogöra för olika genrer inom den klassiska arabiska prosan samt namnge viktiga verk inom olika genrer,
  • beskriva framväxten av den moderna arabiska prosan,
  • redogöra för de viktigaste arabiska författarnas liv och litterära verk,
  • analysera den arabiska litteraturens roll i dagens arabländer.

Innehåll

Grunderna i den moderna och klassiska arabiska litteraturhistorien.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Examinationen sker genom salskrivning samt en fördjupningsuppgift med skriftlig inlämningsuppgift med beteckningen Fördjupningsuppgift Bokval, omfattande 3,5-4 sidor.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen Arabiska B (5AB201).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin