Forskningspraktik i kemi II

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB045

Kod
1KB045
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp varav 60 hp kemi varav 20 hp på avancerad nivå, inklusive Forskningsprakik i kemi I, 5 hp eller Forskningspraktik i kemi, 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • aktivt delta i och bidra till det dagliga vetenskapliga arbetet i en forskningsmiljö.
  • med en betydande grad av självständighet medverka i en väldefinierad undersökning som ger ämnes- eller metodikfördjupning av relevans för studentens tidigare eller pågående kurser på avancerad nivå.
  • redovisa och diskutera frågor kring tekniköverföring och immaterialrättsliga skydd för forsknings- och utvecklingsresultat i såväl kommersiella som icke-kommersiella sammanhang.
  • presentera och kritiskt diskutera både skriftligt och muntligt sin vetenskapliga undersökning, inklusive kopplingar mellan vetenskapliga teorier från studentens tidigare eller pågående kurser på avancerad nivå och det praktiska genomförandet av forskningsarbete.

Innehåll

Studenten skall delta i det dagliga vetenskapliga arbetet inom en forskningsmiljö. Detta kan bl.a. innebära att:

  • delta i och bidra till seminarier och andra relevanta sammankomster för forskargruppen
  • med betydande självständighet praktiskt genomföra en undersökning som innebär en ämnes- och/eller metodikfördjupning utifrån studentens tidigare eller pågående kurser på avancerad nivå
  • medverka i forskningsmiljöns dagliga verksamhet

Studenten skall även aktivt delta i kursseminarier kring tekniköverföring och immaterialrätt.

Undervisning

Praktik, handledning i grupp eller individuellt, seminarier.

Examination

Deltagandet i forskningsmiljöns verksamhet och genomförandet av undersökningen examineras kontinerligt. Godkända seminarier med tillhörande uppgifter. Undersökningsarbetet redovisas både skriftligt och muntligt. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av alla delmoment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som 1KB057 eller både 1KB058 och 1KB044.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin