Skolan i det flerspråkiga samhället

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS241

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5NS241
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska som andraspråk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 oktober 2019
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk A inom Ämneslärarprogrammet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

  • redogöra för det mångkulturella samhällets framväxt och villkor
  • redogöra för ämnet svenska som andraspråk i ett historiskt och samhälleligt perspektiv
  • beskriva och värdera olika modeller för tvåspråkig undervisning och undervisning för andraspråksinlärare
  • problematisera förhållandet mellan språk, identitet, etnicitet
  • redogöra för faktorer som påverkar andraspråksinlärning - både på samhällsnivå och individnivå

Innehåll

Kurser belyser språklig variation, identitet samt attityder till flerspråkighet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga arbeten bedöms studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa, anpassad till situation och genre. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin