Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FE944

Kod
2FE944
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 februari 2020
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen ges inom kandidatprogrammet i företagsekonomi och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten:

  • ha god förståelse för redovisningssystemets uppbyggnad och de värdegrunder som används i redovisningsstandards
  • ha grundläggande förståelse för hur redovisningsinformation produceras och används
  • kunna identifiera och bokföra grundläggande affärshändelser
  • kunna upprätta ett enklare bokslut
  • kunna tillämpa finansiella mått på redovisningsdata i syfte att beskriva ett företags lönsamhet, likviditet och finansieringssituation.
  • tillämpa grundläggande kunskaper i företagsekonomi för att sammanställa, analysera, kritiskt värdera och integrera information i en företagsekonomisk praktik.

Innehåll

Kursen inleds med att studera affärsredovisning genom diskussion av grundläggande begrepp såsom tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader. Sambandet mellan resultat, balans och likviditet uppmärksammas. Parallellt introduceras principerna bakom dubbel bokföring, konton och kontoplaner. Principerna exemplifieras med vanligt förekommande affärshändelser. Redovisningens slutrapporter såsom årsbokslut och årsredovisning är centrala i kursen. Därför studeras också hur dessa rapporter kan analyseras för att beskriva företagets lönsamhet, likviditet och finansiella situation. Vidare hur utformningen av dem påverkas av lagstiftning, redovisningsstandarder, redovisningsprinciper och värderingsmetoder.

Undervisning

Kursen ges på svenska. Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Detta är en campusbaserad kurs men även webbaserade verktyg ingår. Information om olika aktiviteter som t.ex. arbetsuppgifter och inlämningsdatum finns i kurshandledningen på kursens webbplats.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Examination sker i löpande form genom olika examinationsmoment i form av skrivningar, arbetsuppgifter och grupparbeten. Slutbetyget sätts genom en sammanvägning av examinationsmomenten. Mer detaljerad information om hur sammanvägningen går till framgår av studiehandledningen som publiceras på kursens webbplats. Slutbetyg på hela kursen ges med Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Löpande examination innebär att uppgifter och prov måste fullföljas inom ramen för kurstillfällets längd. För student som ej erhållit godkänt betyg på kursen finns möjlighet att via uppsamlingsskrivning examineras utan omregistrering.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar bland annat följande baskurser i företagsekonomi: Redovisning och kalkylering 2FE154, Redovisning och kalkylering A 2FE153, Redovisning och finansiering 2FE151, Företag och marknad II 2FE008, Företag och företagande I 2FE015, Företag och företagande II 2FE016, Ekonomi, redovisning och analys 2FE024, 2FE032, Företagsekonomi 1TG010, Företagsekonomi A/B 2FE025, Ekonomistyrning för företag och offentliga organisationer 2FE017, Redovisning 2FE155.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin