Genusteori

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5GN010

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5GN010
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Genusvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 8 januari 2020
Ansvarig institution
Centrum för genusvetenskap

Allmänt

Centrum för genusvetenskap ansvarar för kursen. Kursen är obligatorisk inom masterprogrammet i humaniora, inriktning genusvetenskap.

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • Självständigt identifiera, diskutera och kritiskt förhålla sig till skilda teoretiska diskussioner kring kön/genus.
  • Diskutera genusvetenskapliga teorier och metoder belysta i ett tvärvetenskapligt perspektiv med globala utblickar.
  • Identifiera och problematisera betydelser av hur kön/genus strukturerar, och struktureras i, kultur, samhälle och vetenskap utifrån skilda teman t.ex. arbete, politik, familj liksom maskulinitet, ras och globalisering.
  • Aktivt och självständigt delta i avancerade seminariediskussioner genomföra avancerade skriftliga och muntliga uppgifter på ett självständigt och kritiskt sätt.

Innehåll

Teoriutvecklingen inom det genusvetenskapliga fältet har sedan 1970-talet varit både intensiv och mångsidig. Det huvudsakliga syftet med denna kurs är att introducera tongivande teoretiska diskussioner omkring kön och genus, att granska olika förståelser av dessa centrala begrepp, och hur de sammanlänkas med andra maktdimensioner som till exempel sexualitet, etnicitet, och funktionalitet. Ett urval teoretiska inriktningar undersöks och problematiseras under kursen, samt sätts i relation till varandra för att belysa brytpunkter och utvecklingslinjer.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och/eller seminarier.

Examination

För godkänt betyg krävs aktivt deltagande i seminarierna och en ventilerad och godkänd redovisningsuppgift. Slutuppgiften kommer att genomgå en plagiatkontroll.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin