Skolan i det flerspråkiga samhället

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS241

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5NS241
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska som andraspråk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 november 2019
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk A och Svenska som andraspråk A inom Ämneslärarprogrammet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • redogöra för framväxten av språklig och kulturell mångfald i det svenska samhället
  • redogöra för ämnena svenska som andraspråk och modersmål i ett historiskt och samhälleligt perspektiv
  • beskriva och värdera olika modeller för tvåspråkig undervisning och undervisning för andraspråksinlärare
  • problematisera begreppen språk, kultur, identitet och etnicitet samt förhållandet dem emellan
  • kritiskt reflektera över egna och andras attityder, värderingar och förhållningssätt till språklig och kulturell mångfald.

Innehåll

Kursen belyser språklig variation och identitet samt attityder till flerspråkighet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga arbeten bedöms studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa, anpassad till situation och genre. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en studen examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin