Medie- och kommunikationsvetenskap A: Centrala begrepp i medier, kommunikation och journalistik

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV161

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IV161
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 27 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • redogöra för huvudsakliga temaområden, nationellt och internationellt, samt centrala begrepp inom mediestudier, organisationskommunikationsstudier och journalistikstudier.
  • beskriva kommunikationens konstituerande roll i organisationer och mediernas och journalistikens roll i nutida samhällen,
  • beskriva mediernas, journalistikens och organisationskommunikationens historiska utveckling,
  • översiktligt redogöra för olika teoretiska perspektiv inom fälten mediestudier, organisationskommunikationsstudier och journalistikstudier,
  • beskriva och reflektera över roller och arbetsvillkor inom olika typer av yrken inom områdena medier, organisationskommunikation och journalistik,
  • redogöra för grundläggande rättsregler samt etiska regler och förhållningsätt inom medie- och kommunikationsområdet.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • analysera och diskutera aktuella problem och debatter/diskussioner inom områdena organisationskommunikation, medier och journalistikstudier,
  • planera, genomföra och kommunicera - muntligt och skriftligt - mindre undersökningar inom områdena medier, organisationskommunikation och journalistikstudier genom insamling, sammanställning och analys av relevant information.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • redovisa och diskutera väsentliga sociala konsekvenser av medier, journalistik och organisationskommunikation,
  • reflektera över etiska problem och utmaningar för praktiker inom områdena medier, kommunikation och journalistik.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge en överblick över centrala begrepp och teman inom tre delområden av medie- och kommunikationsvetenskap: mediestudier, organisationskommunikationsstudier och journalistikstudier. Kursen är indelad i tre moduler, var och en ger en tre veckor lång introduktion till respektive spår/inriktning. Ett inledande moment ger en grundläggande överblick över området genom att skissera den "stora bilden" och identifiera inbördes förhållanden mellan medier, organisationskommunikation och journalistik, innan studenterna bekantar sig med särdragen inom respektive inriktning.

Del 1: Introduktion till mediestudier

Denna del ger en introduktion till området mediestudier. Centrala begrepp (t.ex. medier, medialisering, medielogik, medieekologi) och övergripande teman i mediestudier introduceras. Det ger studenterna en första exponering för mediernas historia, redogörelse för utvecklingen av lokala, nationella och globala medier och mediernas politiska, ekonomiska, kulturella och sociala roller i olika samhällen vid olika tidsperioder. Den här delen fokuserar både på traditionella medier och på digitala och nyare former av medier samt vilka betydelser de har i dagens samhälle och i människors vardag. Momentet innehåller en tillämpad del där studenterna får möjlighet att beskriva, analysera och reflektera över villkor för yrkesverksamhet inom medieområdet samt får en inblick i yrkesutövande inom området.

Del 2: Introduktion till organisationskommunikationsstudier

Denna del ger en översikt över organisationskommunikationsstudier i allmänhet och ger en introduktion till kommunikationens konstituerande roll i organisationer i synnerhet. Kommunikationens roll belyses ur olika perspektiv. Den ger en översikt över den historiska utvecklingen av förhållandet mellan kommunikation, organisering och organisation samt presenterar centrala begrepp inom organisationskommunikation. Momentet innehåller en tillämpad del där studenterna får en inblick i yrkesutövning och organisationers kommunikationsarbete.

Del 3: Introduktion till journalistikstudier

Denna del ger en introduktion till centrala begrepp och huvudteman inom fältet journalistikstudier genom att behandla en rad frågor: Vad är nyheter? Var kommer nyheter ifrån? Vilka är nyheternas publik? Vad är journalistik? Varför är journalistik viktigt för samhället? Den ger studenterna en första exponering för journalistikens roller i dagens samhälle. Den innehåller också grundläggande undervisning om yttrandefrihetsfrågor, medierätt och etiska regler och förhållningssätt. Den introducerar begrepp som ansvarighet (accountability), diskuterar hur medier journalistik och nyheter tar upp, medierar och representerar sociala relationer och institutioner. Momentet innehåller även en tillämpad del som ger en inblick i yrkesutövningen som journalist.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella uppgifter och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, inklusive individuella uppgifter och grupparbeten samt skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin