Hälsa och förebyggande av ohälsa I

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 3SJ160

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3SJ160
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap G1N, Vårdvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 8 april 2020
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Allmänt

Kursen ges i termin 1 i sjuksköterskeprogrammet och utgörs av teoretiska studier, klinisk/ praktisk färdighetsträning samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU; 1,5 hp) i form av fältstudier. Kursen består av 10 hp vårdvetenskap och 5 hp medicinsk vetenskap, vilket studeras integrerat.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/16)

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

 1. beskriva grundläggande fakta om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation
 2. beskriva innehållet i lagar, förordningar och vissa myndighetsförfattningar i relation till hälso- och sjukvård och mänskliga rättigheter samt kunna tillämpa offentlighets- och sekretesslagen och föreskrifter om basala hygienrutiner
 3. beskriva och tillämpa teorier/modeller och begrepp av relevans för omvårdnad, etik, folkhälsa samt utvecklingspsykologi
 4. förklara grundläggande farmakologiska begrepp och principer samt verkningsmekanismer och biverkningar av läkemedel vid vanligt förekommande ohälsotillstånd och folksjukdomar samt tillämpa grundläggande läkemedelsräkning
 5. förklara grundläggande mikrobiologi, immunologi och vårdhygien
 6. identifiera och förklara orsaker till vanligt förekommande ohälsotillstånd och folksjukdomar och samt dess patofysiologi samt och kunna förklara och samt delta i medicinsk diagnostik och behandling
 7. i teorin identifiera omvårdnadsproblem/risker i relation till ohälsotillstånd och folksjukdomar och individens resurser i relation till hälsa och miljö samt planera anpassade omvårdnadsåtgärder
 8. reflektera kring grupprocesser med stöd av grundläggande teorier/modeller
 9. reflektera kring olika professioners kompetens- och ansvarsområden samt innebörden av interprofessionell kompetens
 10. reflektera kring sjuksköterskans profession, inklusive historia och kärnkompetenser
 11. reflektera över sin förmåga att tillämpa personcenterat förhållningssätt vid samtal, med stöd av kommunikationsteori
 12. reflektera över vad som kännetecknar vetenskap, förklara vad som utmärker en vetenskaplig artikel samt tillämpa vetenskapligt skrivande med referenshantering
 13. visa självkännedom och kunskap om varandras roller i teamarbete
 14. värdera sitt behov av ytterligare kunskap och visa strategi för fortlöpande utveckling av sin professionella kompetens

Innehåll

Innehållet är sorterat utifrån kursens moduler. Innehållet är endast beskrivet under en modul, men kan i undervisningen förekomma under flera.

Barns hälsa och livsvillkor

- uppväxtvillkor

- utvecklingspsykologi

Folkhälsoarbete

- folkhälsobegrepp och folkhälsomål: historiskt, nationellt och internationellt på individ-, grupp- och samhällsnivå

- nutrition 1: kostindex, kostsociologi

- hälsoteorier/modeller

- hållbar utveckling: hälsa

Hälsa och ohälsa 1

- allmän och specifik omvårdnad samt egenvård med fokus på problem/risk och åtgärd

- farmakologi 1: farmakologiska begrepp och principer, farmakokinetik och farmakodynamik

- patofysiologi, diagnostik och behandling vid allergiska sjukdomar - allergiska reaktioner; hjärt- och kärlsjukdomar - hypertoni; neurologiska sjukdomar - huvudvärk; infektionssjukdomar - feber, virus

- psykisk ohälsa - stress, oro, ångest, nedstämdhet och depression

- sår och sårbehandling, grundläggande

- bemötande, delaktighet, empowerment, hälsa, personcentrerat förhållningssätt och samtal, self-efficacy

Läkemedelsräkning 1

- läkemedelsräkning för tabletter och injektioner utan spädning

- grundläggande läkemedelshantering

Medicinsk teknik och färdighetsträning 1

- basal HLR

- blodtryck, puls, andning

- injektion

- venprov, inklusive preanalys

Mikrobiologi 1

- mikrobiologi, immunologi

- vårdhygien

Professionsutveckling 1

- etik och medicinsk rätt 1:

etik - teorier, principer och begrepp av relevans för kulturella, genus- och jämlikhetsaspekter i omvårdnadsarbetet;

medicinsk rätt - hälso- och sjukvårdens lagrum av relevans för patientens rättsliga ställning; sekretess, journalhantering, läkemedelshantering, anmälningsskyldighet, hygienföreskrifter och egenvård

- interprofessionell kompetens

- kärnkompetenser

- modeller och begrepp av relevans för studentcentrerat lärande: problembaserat lärande och peer-learning

- mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 1

- omvårdnad som profession och akademiskt ämne

Verksamhetsförlagd utbildning 1

- vårdcentral: praktisk tillämpning och reflektion av teori

Vetenskaplig metod 1

- informationssökning och bibliotekskunskap

- artikelgranskning, forskningsprocessen

- vetenskapsteori 1

Undervisning

ARBETSFORMER

Basgruppsarbete, föreläsningar, individuellt arbete, litteraturstudier, färdighetsträning, rollspel, seminarier (arbetande, examinerande, reflekterande), VFU, webbaserad undervisning, webbduggor/test

OBLIGATORISKA MOMENT

Introduktion till kurs, obligatoriska föreläsningar, schemalagda basgruppsträffar, seminarier, färdighetsträning, VFU, skriftliga inlämningsuppgifter, skriftlig individuell salstentamen och obligatoriska webbduggor/test.

Vid frånvaro genomförs det obligatoriska momentet vid 1. senare tillfälle under samma kurstillfälle eller 2. vid senare kurstillfälle alternativt med skriftlig ersättningsuppgift om examinator bedömer det möjligt. Färdighetsträning och VFU kan ej ersättas med skriftlig ersättningsuppgift.

Examination

Examination sker kontinuerligt under kursens gång i form, se nedan.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppgifterna examineras under innevarande kurs utifrån de riktlinjer (datum och tidpunkt), som anges av kursledare/examinator. Examinerande moment har utöver det ordinarie tillfället ett omprovstillfälle per termin, om inte fler möjligheter anges. För examinationer i slutet av terminen sker omprovstillfälle efterföljande termin. Samtliga examinationer och obligatoriska delmoment skall vara godkända för att kursen som helhet ska betraktas som godkänd.

Examinationsformer (Obligatoriska moment tillkommer, se studiehandledning för detaljer)

- Barns hälsa och livsvillkor (1,5 hp), mål 2-3,7,12, examineras genom skriftlig, individuell inlämningsuppgift

- Folkhälsoarbete (1,7 hp), mål 2,3,7,12, examineras genom skriftlig inlämningsuppgift i grupp

- Hälsa och ohälsa 1 (1 hp),mål 2,4-7,13,14, examineras genom webbdugga och skriftlig individuell sluttentamen

- Läkemedelsräkning 1 (0,5 hp), mål 4 examineras genom webbdugga

- Medicinsk teknik & färdighetsträning 1 (1,5 hp), mål 2,5,6, examineras genom 2 praktiska prov och skriftlig individuell sluttentamen 1

- Mikrobiologi 1 (0,5 hp), mål 2,5, examineras genom webbdugga, praktiskt prov och skriftlig individuell sluttentamen 1

- Professionsutveckling 1 (1,4 hp), mål 1-4,8-10,13-14, examineras genom portfolio, reflekterande seminarium, webbkurs och webbdugga

- Skriftlig individuell sluttentamen 1 (4,0 hp), mål 2-7,14, examineras genom salstentamen

- Verksamhetsförlagd utbildning 1 (1,5 hp), mål 2,3,10-14, examineras genom skriftlig, individuell inlämningsuppgift samt loggbok med bedömning inspirerad av AssCE

- Vetenskaplig metod 1 (1,4 hp), mål 12,14, examineras genom skriftlig, individuell inlämningsuppgift, skriftlig inlämningsuppgift i grupp och examinerande seminarium.

Övriga föreskrifter

Student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/98I). Student som avbryter pågående VFU i förtid utan särskilda skäl blir underkänd. Tidpunkten för förnyad VFU bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid. VFU ges i samverkan med klinisk verksamhet, ledighet kan inte beviljas under denna period. VFU kan vara förlagd även på kvällar/helger och pendling förekommer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin