Franska C, skriftlig språkfärdighet

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FR034

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5FR034
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Franska G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Franska A och minst 22,5 hp från Franska B1, inklusive delkursen Skriftlig språkfärdighet.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

- väl behärska mer komplexa strukturer i franskan för att kunna översätta

svensk text till idiomatisk franska

- kunna använda ett varierat och nyanserat franskt ordförråd

- kunna redogöra för skillnader och likheter mellan svenskt och

franskt språkbruk

- ha kunskap om relevanta grammatikor och ordböcker

Innehåll

Övningar i översättning från svenska till franska.

Examination

Skriftligt prov i översättning från svenska till franska.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen tillsammans med Franska C, 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin