Literacy i förskola och skola - didaktiska perspektiv på teorier, centrala begrepp och analytiska metoder

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4PE253

Kod
4PE253
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 16 juni 2020
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ges även som programkurs inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- självständigt och kritiskt diskutera teoretiska perspektiv och begrepp inom olika inriktningar av literacyforskning

- redogöra för och jämföra literacyforskning inom olika ämnesdiscipliner

- redogöra för och kritiskt diskutera analysmetoder inom literacyforskning

- kritiskt granska och analysera innehållsval i olika ämnen och verksamheter i skola och förskola

- använda analysmetoder från literacyforskning i en didaktisk studie

Innehåll

- literacyforskning i olika skolämnen och verksamheter

- grundläggande teorier och begrepp inom literacyforskning

- analysmetoder inom literacyforskning

- innehållsval i utbildning och undervisning

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och/eller skriftliga uppgifter. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin