Patientcentrerad läkemedelsformulering

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FG012

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FG012
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 20 oktober 2020
Ansvarig institution
Institutionen för farmaci

Behörighetskrav

För sökande inom:

Apotekarprogrammet ska den studerande ha minst 150 hp inom programmet inklusive godkänd(a) programkurs(er) i galenisk farmaci och farmakokinetik.

Mastersprogrammen i läkemedelsmodellering och läkemedelsutveckling ska den studerande ha godkänd kurs i molekylär biofarmaci eller motsvarande.

För antagning till fristående kurs krävs minst 150 hp, varav minst 15 hp i galenisk farmaci och farmakokinetik. Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

  • förklara och analysera individuella fysiologiska, biokemiska och cellbiologiska förändringar som kan användas för patient-anpassad, kontrollerad läkemedelsfrisättning under sjukdomstillstånd såsom olika typer av cancer och inflammation
  • beskriva och tillämpa olika strategier för patient-anpassade, målstyrda läkemedelsformuleringar (magtarmkanalen, centrala nervsystemet, lymfatiska systemet)
  • analysera hur olika individanpassade formuleringar kan användas för biologiska läkemedel
  • tillämpa formuleringsstrategier för att utveckla nya läkemedelsformuleringar för individanpassad medicin som svarar på givna kriterier och kliniska aspekter (patient och läkare)
  • planera experiment, sammanställa, analysera och skriftligen rapportera experiment och vetenskaplig litteratur som har betydelse för utveckling av läkemedelsformuleringar, på god engelska.

Innehåll

Kursen ger fördjupad förståelse för olika typer av kontrollerad, målstyrd och selektiv läkemedelsfrisättning. Detta inkluderar diffusion av läkemedel från matrissystem, hydrogeler, samt responsiva och partikel-baserade läkemedelsformuleringar och hur dessa tillämpas mot specifika ställen i kroppen såsom till det centrala nervsystemet, lymfatiska systemet och magtarmkanalen. Den behandlar vidare hur sjukdom orsakar fysiologiska, biokemiska och cellbiologiska förändringar och hur detta skapar förutsättningar för målstyrd och individanpassad läkemedelsterapi. Vi studerar fysiologiskt initierade frisättningsprinciper för läkemedel som kan användas, såsom metabolisk eller mikrobiell aktivering. Kursen kommer vidare att ge en ökad förståelse för hur läkemedels upptag in i celler kan stimuleras genom att binda till receptorer på specifika celler och läkemedelsformuleringsprinciper som utnyttjar konjugering till ligander, t.ex antikroppar. Vi kommer även att utreda aspekter på individanpassade läkemedelsberedningar och teranostiska läkemedelsformuleringar som kombinerar behandling och diagnostik (framförallt bildgivande diagnostik), samt stimulus-responsiva system. Detta innefattar även läkemedelsformuleringar av makromolekyler, t.ex. proteiner och peptider, vacciner, gener och oligonukleotider, samt deras intracellulära frisättning. Slutligen kommer kursen att belysa nya formuleringsteknologier (t.ex. mikrofluidik), additiv tillverkning (3D printing av läkemedelsberedningar) och kontinuerlig tillverkning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, diskussionsseminarier, laborationer och projektarbete. Vissa undervisningsmoment kommer att genomföras digitalt.

Kursen ges på engelska.

Obligatoriska moment: projektarbete och laborationer.

Examination

Skriftligt prov sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs godkänt prov (5 hp) samt godkänt resultat på övriga obligatoriska moment (laborationer: 1 hp, projektarbete: 1.5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin