Farmakokinetik

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3FF216

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FF216
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Programsamordnare Emma Lundkvist, 14 augusti 2020
Ansvarig institution
Institutionen för farmaci

Allmänt

Kursen ingår i läkemedelsinriktningen på Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik och ges inom Masterprogrammen i läkemedelsutveckling respektive läkemedelsanvändning.

Behörighetskrav

För studenter inom Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik: Fysiologi och molekylär cellbiologi, minst 20 hp kemi samt genomgången kurs i Farmakologi för Civilingenjörsstudenter.

För studenter inom Masterprogram i läkemedelsutveckling och för fristående kurs: Godkända grundkurser i fysiologi (7,5 hp) och farmakologi (7,5 hp) samt minst 20 hp kemi.

Mål

Studenten ska efter godkänd kurs kunna:

  • beskriva hur basala farmakokinetiska processer, såsom absorption, distribution och elimination definieras, uttrycks, beräknas, kan påverkas, samt hur dessa processer samverkar för att bestämma omsättning av läkemedel i kroppen över tid
  • klargöra hur farmakokinetik tillsammans med farmakodynamik bestämmer ett läkemedels effektintensitet och effektduration
  • upprätta doseringsregimer för ett läkemedel utifrån dess farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper, använda givna doseringsregimer för beräkning av koncentrationer, samt redogöra för hur dosering av läkemedel kan anpassas utifrån variation i farmakokinetiska parametrar
  • använda farmakokinetiska principer, inklusive de vanligaste interaktionerna för att förklara orsaker till variation i läkemedelsomsättning, samt redogöra för konsekvenserna av denna
  • generera och värdera farmakokinetiska och farmakodynamiska parametrar i en individuell PKPD-uppgift och använda dessa för prediktion på populationsnivå
  • muntligt presentera en läkemedelsinteraktion, förklara mekanismerna bakom, samt värdera konsekvenserna av denna

Innehåll

Detta är en grundläggande kurs i farmakokinetik, dvs. om läkemedels upptag till, omsättning i och elimination från kroppen, samt farmakodynamik, dvs. beskrivning av läkemedelseffekter framför allt med hänsyn till deras tidsförlopp.

Kursen behandlar läkemedels absorption, plasmaproteinbindning, vävnadsfördelning och elimination via lever och njurar samt hur dessa processer tillsammans bestämmer ett läkemedels omsättning hos människa. Vidare behandlas sambanden dos - koncentration - effekt för givet läkemedel. Beräkning och värdering av parametrar som beskriver farmakokinetiska och farmakodynamiska processer gås igenom för såväl enkeldos som för upprepad administrering. Vidare behandlas den teoretiska grunden för kliniska doseringsstrategier, orsaker till och hantering av individuell variation i läkemedelsomsättning samt hur dosanpassning kan genomföras till patienter med särskilda behov, såsom njur- eller leversjuka, barn och gamla. Avslutningsvis behandlas vanligen förekommande läkemedelsinteraktioner och hur dessa bör hanteras (värderas) för en optimal läkemedelsanvändning.

Under kursens gång arbetar studenten med en interaktionsuppgift från en vetenskaplig artikel. Interaktion skall presenteras med avseende på hur inblandade läkemedel påverkar t.ex. farmakokinetiska parametrar samt vad konsekvenser kan bli i olika patientgrupper.

I en webbaserad, interaktiv, individuell uppgift genereras data genom en simulerad klinisk prövning med syfte att träna på och få förståelse för farmakokinetiska och farmakodynamiska parametrar. Vid en avslutande workshop används framtagna parametrar för att prediktera läkemedelsomsättning och/eller variabilitet i flera patientpopulationer.

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar, diskussionsseminarier, workshops samt datalaborationer.

Obligatoriska moment: workshop för PKPD-uppgift samt interaktionsseminarium.

Kursen ges på engelska.

Examination

Skriftlig examination sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, förutom godkänd tentamen (5 hp), godkänt resultat workshop för PKPD-uppgift (2 hp) och interaktionsuppgift (0,5 hp). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Motsvarar och ersätter 1TK055 eller 3FF660.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin