Barns mat och ätande - biologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2HK071

Kod
2HK071
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kostvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 september 2020
Ansvarig institution
Institutionen för kostvetenskap

Behörighetskrav

Dietistexamen eller legitimation som dietist alternativt examen på grundnivå om minst 180 hp inom det folkhälso- och vårdvetenskapliga området eller med kostvetenskap som huvudområde alternativt minst 180 hp inom grundlärarprogrammet och minst 60 hp hem- och konsumentkunskap

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Sammanfatta och värdera betydelsen av biologiska och sociala faktorer för barns och ungdomars hälsa i relation till mat.
  • Beskriva hur barns och ungas ätande påverkas av miljöer och aktörer som föräldrar och personal, t ex gällande olika sätt att förhålla sig till barns aptit och hungerkänslor.
  • Identifiera och välja effektiva metoder för att främja hälsosamt ätande med fokus på undervikt respektive övervikt hos barn och unga.
  • Diskutera och kritiskt analysera forskningsmetodik som används i studier om och med barn och ungdomar.

Innehåll

Kursen ger möjlighet att fördjupa kunskaperna kring mat och ätande under barn- och ungdomsåren. I fokus står mat och ätande på de olika arenor där barn och ungdomar befinner sig under uppväxtåren, till exempel hem, förskola och skola. Aktuella ämnen kring barns och ungas ätande, exempelvis undervikt och övervikt, tas upp både ur ett samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt perspektiv. Biologiska och sociala faktorer, liksom miljöns betydelse för hälsa och sjukdom identifieras och ett urval av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder diskuteras.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och enskilda uppgifter.

Examination

Muntliga och skriftliga redovisningar. För godkänt betyg på kursen krävs att alla uppgifter bedömts som godkända samt att studenten aktivt deltagit i redovisningar och seminarier. För betyget väl godkänd på kursen krävs att studenten visar prov på särskilt god förmåga att ur olika perspektiv problematisera, analysera, se samband och kunna resonera för sina ställningstaganden.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin