Mat, marknad och ledarskap I

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HK079

Kod
2HK079
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kostvetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 10 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kostvetenskap

Allmänt

Kursen ingår i Kostvetarprogrammet 180 hp. Kursen kan vara en fristående kurs och utgör en fördjupning inom ämnesområdet Kostvetenskap. Kursen ges på heltid.

Behörighetskrav

Kostvetenskap A: Nutrition och minst 15 hp från Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • översiktligt redogöra för den marknad som finns för offentliga måltider
  • beskriva och värdera olika system för att producera, distribuera och servera mat i större skala utanför hemmet
  • översiktligt redogöra för ledarskapets betydelse för organisation och arbetssätt
  • relatera till relevanta lagar, regler och politiska mål för offentliga måltider samt beskriva och förklara förfarandet vid upphandling, inköp och kvalitetsarbete
  • förklara och värdera hur offentliga måltider kan utformas utifrån olika målgruppers behov och önskemål
  • utifrån givna ramar och med hjälp av kostdatasystem planera målgruppsanpassad, säker och hållbar mat som är estetiskt tilltalande
  • skriva rapporter med stringens och använda vetenskapliga referenser, samt kritiskt diskutera forskning inom området

Innehåll

Kursen behandlar hur mat för många planeras, produceras och serveras utifrån olika målgruppers behov och önskemål. Teoretiskt belyses strukturer och aktörer på marknaden för offentliga måltider. Ledarskapets betydelse och upphandlingsförfarandet är viktiga delar i kursen. Vidare behandlas menyplanering och dess anpassning till olika målgrupper genom användning av ett på marknaden vanligt förekommande kostdatasystem. I den praktiska delen ska studenterna tillämpa de teoretiska kunskaperna och utifrån givna ramar färdigställa måltider.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer samt praktiska och teoretiska övningsuppgifter enskilt och i grupp.

Examination

Skriftliga och muntliga redovisningar samt praktiska och teoretiska prov. Inom ramen för kursen anordnas för varje skriftlig examination en ordinarie tentamen och en omtentamen. Dessutom finns ett tillfälle för s. k. uppsamlingstentamen. Därefter finns möjlighet till tentamen vid påföljande ordinarie examinationstillfälle.

Som betygsgrader används väl godkänd, godkänd och underkänd. För godkänt betyg på kursen krävs att alla uppgifter bedömts som godkända enligt givna kriterier baserat på lärandemålen, samt att studenten aktivt deltagit i obligatoriska moment som exempelvis angivna redovisningar, laborationer, seminarier och grupparbeten. För betyget väl godkänd på kursen krävs att studenten visar prov på särskilt god förmåga att ur olika perspektiv problematisera, analysera, se samband och kunna resonera för sina ställningstaganden.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Vid kursstart ska betygsättande lärare alternativt läraren/lärarlaget fastställa vilken undervisning som kräver obligatorisk närvaro, samtidigt ska läraren presentera former för närvarokontroll och anvisningar för hur obligatoriska moment ska genomföras. Vidare ska kriterier för olika betygsgrader anges.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin