Arabisk grundkurs

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AB123

Kod
5AB123
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 september 2021
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen kan räknas till biområdet Arabiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

  • redogöra för allmän fonologi, morfologi, syntax och semantik samt grundläggande grammatisk terminologi,
  • beskriva huvuddragen i standardarabiskans skriftsystem, ljudstruktur och elementära form- och satslära med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi,
  • redogöra för formord, nominalflektion och en del av verbalflektionen, samt analysera och forma elementära fraser och satser med aktgivande på kasus, kongruens, tempus, modus och ordföljd,
  • läsa upp enkla texter på arabiska med ett begripligt uttal,
  • översätta lärobokstexter från arabiska till svenska utan lexikon,
  • översätta enkla meningar från svenska till arabiska,
  • tillämpa elementära regler för arabiskans ortografi,
  • med hjälpmedel skriva en grammatiskt korrekt kort uppsats på arabiska om ett givet ämne,
  • skriva en elementär text med arabisk skrift och läsa upp denna.

Innehåll

Moment 1, 1,5 hp: Introduktion till allmän grammatik och fonetik med allmän grammatisk terminologi, samt grundläggande ortografi i arabiska.

Moment 2, 6 hp: Introduktion till den moderna standardarabiskans grammatik samt grundläggande färdighet i att läsa och översätta enkla texter på modern standardarabiska. Översättning av elementära meningar till modern standardarabiska. Enkel uppsatsskrivning.

Fokus ligger på arabisk morfologi avseende nomen, ortografi - färdighet i att läsa och skriva arabisk skrift, samt introduktion till verbet.

Moment 3, 7,5 hp: Fortsatt introduktion till den moderna standardarabiskans grammatik samt grundläggande färdighet i att läsa och översätta enkla texter från modern standardarabiska till svenska. Översättning av elementära meningar till modern standardarabiska. Enkel uppsatsskrivning. Fokus ligger på verbets morfologi, samt fördjupning av kunskaper från tidigare moment.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Examination

Examination utgörs av skriftliga och muntliga (inspelning) examinatoriska uppgifter under kursen, samt avslutande skriftliga hemtentamina i slutet av varje delkurs. Den allmänna språkvetenskapliga terminologin examineras huvudsakligen genom en skriftlig hemtentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen Arabiska A (5AB101).

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter den tidigare kursen Grundkurs i arabiska (5AB122) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin