Mineralogi och petrologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MP000

Kod
1MP000
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med (1) 90 hp geovetenskap och 15 hp kemi, eller (2) 90 hp fysik och 30 hp geovetenskap, eller (3) 90 hp geologi. Minst 5 hp avklarat från en metodikkurs, som Geovetenskapens analysmetoder eller Prospekterings- och miljöinriktad geofysik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Klassificera de viktigaste bergbildande mineralerna från strukturella, kemiska, fysiska och optiska egenskaper
  • Använd polariserad optisk mikroskopi i studier av bergarter och mineraler mot deras identifiering, karakterisering och förståelse i ett geologiskt sammanhang
  • Diskutera mineralernas betydelse för samhället, tolka deras egenskaper med avseende på prospektering, gruvdrift, bearbetning och tekniska och miljömässiga tillämpningar
  • Tillämpa fasjämviktsmodellering och principerna för termobarometri på vanliga mineralgrupper
  • Utvärdera ursprunget och utvecklingen av magmatiska och metamorfa bergarter med hjälp av petrografi, mineralogi och geokemi
  • Tolka och modellera mineralogiska och geokemiska data
  • Använd statistiska verktyg för att tolka härkomst från sedimentära bergarter

Innehåll

Systematisk mineralogi och mineralkemi, inklusive kristallkemisk strukturer och fysikaliska egenskaper hos olika mineralogiska grupper. Klassificering av bergarter och kemiska principer för petrologi. Principer för och exempel på tillämpad och miljörelaterad mineralogi. Magmatisk petrologi och geokemi utgående från mantelkällor till magmautveckling och magmalagring. Konventionell och icke-konventionell geotermobarometri och fasjämviktsmodellering för att förstå evolutionära vägar för metamorfa bergarter. Magmatisk och metamorf petrologi från ett platt-tektoniskt perspektiv. Proveniensanalys av sedimentära bergarter baserat på geokronologiska datamängder och inventering av associerade mineral. Övningar i analytisk metodologi, mineralogi och petrologi, optisk mineralogi, geokemiska data inklusive spårämnen, isotopdata och mineralkemidata, geokemisk modellering, statistisk analys av geokronologiska datamängder och termobarometri. Diskussion om naturkatastrofer och naturresurser samt deras inverkan på samhället och miljön.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och praktiska övningar. Deltagande i övningar, laborationer och projektarbete är obligatoriskt.

På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Skriftlig tentamen i mineralogi (3 hp), skriftlig tentamen i magmatisk petrologi (3 hp), skriftlig tentamen i metamorf petrologi (3 hp), övrigt kursarbete inklusive seminarier, forskningsdebatter, mikroskopiövningar och skriftliga projektrapporter (6 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin