Examensarbete i speldesign

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD034

Kod
5SD034
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Speldesign G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 maj 2021
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp samt Kandidatprogram i speldesign, 180 hp.

Behörighetskrav

60 hp speldesign med successiv fördjupning och 2 hp från kursen Speldesign 5: Teori och metod.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • urskilja och formulera en frågeställning av relevans inom området speldesign,
  • tillämpa grundläggande vetenskapliga teorier och metoder av relevans för examensarbetet,
  • argumentera för och försvara valet av dessa teorier och metoder,
  • självständigt följa och genomföra den plan och synopsis som framtagits under teori och metodkursen, samt
  • presentera och diskutera sitt arbete och dess tekniska, historiska och teoretiska bakgrund i olika kontexter.

Innehåll

Kursen omfattar ett examensarbete som genomförs under handledning. Examensarbetet består av ett i huvudsak vetenskapligt, skriftligt arbete som utifrån för spelforskning relevanta teorier och metoder argumenterar för, eller besvarar en specifik frågeställning. Examensarbetet kan även innehålla framtagandet av artefakter, design, spel, spelkomponenter som på vetenskaplig grund analyseras, utvärderas eller jämförs utifrån metoder och teorier förankrade inom spelforskningsområdet.

Undervisning

Undervisningen består främst av handledning, enskild och/eller i grupp, och genomgångar av studenternas arbeten på seminarier.

Examination

Examinationen omfattar examensarbetet, ventilering av examensarbetet vid seminarium samt opposition på en annan students examensarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar/ersätter kursen Examensarbete i speldesign (TSD713) vid Högskolan på Gotland.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin