Termodynamiska principer

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB009

Kod
1KB009
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

20 hp kemi inklusive Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp eller Kemins grunder och principer 15 hp, samt Baskurs i matematik 5 hp. Genomgångna kurser Envariabelanalys 10 hp och Fysik för kemister 5 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • resonera kring konsekvenserna av de termodynamiska huvudsatserna samt sambandet mellan intermolekylära växelverkningar och tillståndsändringar
  • beräkna ändringen i termodynamiska storheter för olika typfall av tillståndsändringar, både inom en fas och vid fasövergångar
  • genomföra termodynamiska beräkningar på olika typer av blandningar samt reaktions- och fasjämvikter samt tolka resultatet
  • använda enklare resonemang kring hur statistiska överväganden på molekylär nivå hänger samman med de termodynamiska egenskaperna för ett makroskopiskt system
  • dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal, planera och utföra laboratoriearbete på ett korrekt sätt, samt redovisa resultatet i en rapport
  • ge exempel på hur kursinnehållet har betydelse för människan och miljön

Innehåll

Termodynamikens huvudsatser, entalpi, entropi, inre energi, fri energi, kemisk potential, fasjämvikter, blandningar, lösningar, kolligativa egenskaper och kemisk reaktionsjämvikt, Boltzmanns fördelningslag. Laboratoriemetodik.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och projekt/inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och motsvarar 3 hp. Laborationer samt projekt/inlämningsuppgifter motsvarar 2 hp. För godkänt betyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin