Personlig och professionell utveckling (termin 4)

2 hp

Kursplan, Grundnivå, 2SC144

Kod
2SC144
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Socialt arbete G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för socialt arbete

Allmänt

Kursen ges som programkurs inom ramen för Socionomprogrammet 210 högskolepoäng. Ämne: Socialt arbete. Kursen är en kärnkurs och kan ingå i socionomexamen och/eller kandidatexamen i socialt arbete 180 högskolepoäng.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Mål

Kursen är ett processinriktat moment med fokus på färdighetsträning för det sociala arbetets praktik. Det övergripande målet är att studenten ska utveckla sin förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt; utveckla sin förmåga att arbeta i grupp och leda grupp; att genomgå en process mot ökad självkännedom och empatisk förmåga; samt att visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap. Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

  • Visa kunskap och förståelse för betydelsen av professionellt förhållningssätt i utövandet av socialt arbete
  • Visa kunskap om ledning i socialt arbete
  • Visa kunskap och förståelse för grupprocesser

Färdighet och förmåga

  • Visa förmåga att aktivt delta i grupp genom att muntligt bidra med reflektion och diskussion
  • Visa förmåga att muntligt diskutera personlig och professionell utveckling i relation till teori i socialt arbete
  • Visa förmåga att med ett professionellt förhållningssätt leda en grupp i kritiskt reflekterande samtal
  • Visa förmåga att inom given tidsram genomföra, sammanställa och skriftligt presentera en kritisk analys av den egna kunskaps- och professionella utvecklingen i relation till teori i socialt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Visa självkännedom och empatisk förmåga genom muntlig och skriftlig reflektion
  • Visa förmåga att reflektera över etiska aspekter och professionellt förhållningssätt i mötet med människor i utsatta livssituationer
  • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens

Innehåll

Kursen innehåller moment där studenter i mindre grupper självständigt skapar manus till seminarier, förbereder och leder seminarier, samt deltar i seminarier inom temat ledarskap och grupprocess. Studenten för loggbok över sin personliga professionella utveckling.

Undervisning

Undervisning sker i mindre grupper av studenter. Under kursen intar studenten både rollen som deltagare och ledare för seminarier där lärare ger handledning. Samtliga kursmoment är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig analys och kritisk reflektion över studentens personliga och professionella utveckling som ska relateras till teori i socialt arbete, genom deltagande i obligatoriska seminarier, samt genom förberedelse och ledning av ett seminarium. Betyg sätts i enlighet med skalan Godkänd (G) eller Underkänd (U). Skriftlig komplettering av frånvaro från obligatoriska moment kan endast ske för en begränsad del av momenten. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin