Organisation II: Organisationen och omvärlden

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FE996

Kod
2FE996
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 februari 2022
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen ges inom Kandidatprogram i företagsekonomi och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Behörig är den som följt kurser om 30 hp inom företagsekonomi A-nivå och har 15 hp avklarade från A-nivån.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

  • redogöra för organisationers relationer till omgivningen
  • förstå villkoren för organisatorisk förändring och förnyelse
  • reflektera över organisationsteorins tillämpning i praktiken
  • självständigt och kritiskt formulera och analysera problem i en organisatorisk kontext
  • presentera resultaten av genomförda uppgifter på ett sätt som uppfyller kraven på vetenskaplighet och normer för akademiskt skrivande
  • tillägna sig en insikt om ett kritiskt och självständigt förhållningssätt till de modeller som förmedlas i kursen

Innehåll

Kursen är en fördjupning som tar utgångspunkt i de kunskaper studenterna fått genom kursen Organisation I: Individen och gruppen i organisationen. Syftet är att studenten ska uppnå fördjupade kunskaper om villkor för relationer mellan organisationer och deras omvärld. Organisationen är ett system för maktutövning som begränsas av interna och externa förhållanden. Det omgivande samhället ändrar kontinuerligt villkoren för dessa förhållanden, vilket kräver anpassning av organisationen. Samtidigt är även omvärlden organiserad. Under kursen tar vi utgångspunkt i aktuella händelser i dagens samhälle och analyserar dessa med utgångspunkt i organisationer och organisationsteori.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Detta är en campusbaserad kurs men även webbaserade verktyg ingår. Information om olika aktiviteter som t.ex. arbetsuppgifter och inlämningsdatum finns på kursens webbplats och i studiehandledningen.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Slutbetyg på hela kursen ges med Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Examination sker i löpande form genom olika examinationsmoment i form av skrivningar, arbetsuppgifter och grupparbeten. Slutbetyget sätts genom en sammanvägning av examinationsmomenten. Löpande examination innebär att uppgifter och prov måste fullföljas inom ramen för kurstillfällets längd. Dock finns möjlighet att via uppsamlingsskrivningar erhålla godkänt på kursen utan omregistrering. Mer detaljerad information om hur sammanvägningen går till framgår av studiehandledningen som publiceras på kursens webbplats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar bland annat Företagande och organisering i förändring 2FE256, Marknadsföring och organisation II 2FE251, Marknadsföring och organisering - grupp och individ 2FE211.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin