Anatomi

8 hp

Kursplan, Grundnivå, 3AN300

Kod
3AN300
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicin G1N, Medicinsk vetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinprogrammet, 6 april 2022
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk cellbiologi

Allmänt

Ingår i biomedicinprogrammet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D

Mål

Kunskap och förståelse 

Efter kursen ska studenten kunna:

  • förstå och tillämpa grundläggande anatomisk terminologi för plan, lägen, riktningar och rörelser 
  • ange namn för kroppens organ och deras strukturer med latinsk anatomisk terminologi samt kunna redogöra för anatomisk byggnad och läge för kroppens organ och organsystem
  • redogöra för rörelselärans grunder samt allmänna och specifika egenskaper hos skelett, leder och muskler

Färdighet och förmåga 

Efter kursen ska studenten kunna:

  • tolka anatomiska bilder i olika plan och utifrån dem beskriva människokroppens uppbyggnad.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter kursen ska studenten kunna:

  • resonera kring etiska frågeställningar i samband med helkropps- och organdonation.

Innehåll

Kursen omfattar allmän anatomi, anatomisk terminologi, medicinskt latin, allmän och specifik osteologi och rörelselära, cirkulation-, respiration-, digestion-och urogenitalsystemets anatomi, endokrina organs och hudens anatomi samt en introduktion till nervsystemets anatomi.

En kontinuerlig utvärdering av olika utbildningsmoment sker fortlöpande vilket kan innebära vissa förändringar vad gäller upplägg och innehåll i kurserna.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, demonstrationer, dissektioner, grupparbeten och seminarier.

Andra undervisningsformer än de specificerade kan komma att användas på kursen.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment, godkänd delexamination i topografisk anatomi samt godkänt tentamensprov. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt.

Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin