Grundläggande texter i estetik

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5ES101

Kod
5ES101
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Estetik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 28 februari 2022
Ansvarig institution
Filosofiska institutionen

Behörighetskrav

180 hp, eller motsvarande, inkl. 60 hp filosofi, estetik, musikvetenskap, litteraturvetenskap eller konstvetenskap. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa förtrogenhet med nyckeltexter inom filosofisk estetik
  • visa god förståelse av de viktigaste teorierna och begreppen som diskuterats
  • kritiskt diskutera dessa teorier och begrepp
  • tillämpa teorierna och begreppen på andra frågor eller ämnen
  • uttrycka en systematisk förståelse av estetik som ämnesområde.

Innehåll

Denna kurs ger studenterna en grundläggande förståelse för filosofisk estetik genom läsning och diskussion av nyckeltexter. Texterna sträcker sig från historiska verk till samtida verk och täcker ett antal olika teoretiska tillvägagångssätt.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Kursen ges på engelska.

Examination

Examination sker genom skriftliga uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan. t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin