Praxisnära språkforskning

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5NS214

Kod
5NS214
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Skandinavistik A1N, Svenska A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 21 december 2021
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Behörighetskrav

120 hp inklusive 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • redogöra för och diskutera centrala forskningsperspektiv och forskningstraditioner inom praxisnära språkforskning och sätta in dessa i ett större språkvetenskapligt sammanhang
  • redogöra för, diskutera och värdera vanliga angreppssätt och arbetsmetoder inom praxisnära språkforskning
  • ge förslag på frågeställningar inom praxisnära språkforskning
  • planera och självständigt genomföra en mindre undersökning som berör ett praxisnära forskningsproblem
  • diskutera metodiska och etiska överväganden i egna och andras forskningsupplägg.

Innehåll

Praxisnära språkvetenskap är ett forskningsfält som har fokus på språk och kommunikation i autentiska situationer och syftar till att producera kunskap som är relevant för dem som forskaren forskar om och med. Kursen ger en överblick över fältet i relation till det större språkvetenskapliga sammanhanget och belyser särskilt de specifika metodiska och etiska utmaningar och möjligheter som området innebär. Studenten ska inom kursen också själv pröva på att arbeta praktiskt med praxisnära forskning genom att planera och genomföra ett mindre projekt på exempelvis ett företag, en myndighet eller en skola.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och uppgifter. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer. Kursen kan också studeras med enskild handledning.

Examination

Kursen examineras löpande genom muntliga och skriftliga uppgifter. I alla skriftliga och muntliga arbeten bedöms studentens förmåga att uttrycka sig korrekt och funktionellt, anpassat till situation och genre.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller i vissa fall examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment läses inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin