Teknikbaserad affärsutveckling och entreprenörskap

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE674

Kod
1TE674
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

200 hp, varav 150 hp inom teknik/naturvetenskap/farmaci inklusive 30 hp på avancerad nivå. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursen består av sex delkurser med separata mål enligt nedanstående:

1. Teknikbaserad affärsutveckling och intraprenörskap

Efter godkänd delkurs ska studenten kunna

 • identifiera samt förklara skillnaderna och likheterna mellan teknikbaserad affärsutveckling och teknikbaserat intraprenörskap ,
 • analysera hur olika aktörer i innovationssystemet samspelar gällande olika former av teknikbaserat entreprenörskap samt beskriva deras respektive uppgifter,
 • bedöma resursbehov och hinder i olika stadier av affärsutveckling samt intraprenörskap,
 • identifiera och utvärdera olika finansieringskällor i relation till ett specifikt tekniskt kompetensområde,
 • analysera möjligheterna för entreprenöriell tillväxt och internationalisering inom ett specifikt tekniskt affärsprojekt inriktat mot hållbar utveckling.

2. Ledarskap och organisation

Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:

 • relatera olika teoriramar inom fältet ledarskap till dess praktiska tillämpbarhet, samt kritiskt reflektera kring dessa,
 • tillämpa kunskap om grupprocesser och organisation, särskilt i relation till nystartade teknikbaserade företag eller affärsprojekt,
 • analysera samspelet mellan teknik, organisation och ledarskap och dess effekter på arbetsmiljö och effektivitet, särskilt i relation till den egna personen i grupp- och ledarsammanhang,
 • identifiera och förklara "styrkedjans" funktionssätt, dvs. ägares, styrelses och företagslednings olika roller i samband med företagets styrning.

3. Kreativitet, estetik och hållbar design i teknikbaserat entreprenörskap

Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:

 • identifiera nyckelbegrepp och teoriramar som relaterar till praktiska fall där kreativitet, estetik och hållbar design leder till teknikbaserat entreprenörskap,
 • applicera tvärvetenskapliga metoder som länkar mellan teori och praktik med fokus på teknikbaserat värdeskapande baserat samproduktion mellan olika aktörer,
 • problematisera antaganden som ligger till grund för kreativitet, med fokus på narrativa element, storytelling och entreprenörskap som processuellt fenomen,
 • analytiskt både muntligt och skriftligt presentera erhållen kunskap för olika målgrupper och på olika sätt,
 • i grupp formulera en projektplan baserad på individuell kreativitet och samarbete gällande ett praktiskt fall som analyseras med hjälp av teori.

4. Immaterialrätt och affärsjuridik

Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:

 • redogöra för de delar av juridiken (särskilt immaterialrätten) som är aktuella i samband med att nya idéer (t.ex. forskningsresultat) ska förvandlas från affärsidé till kommersiell verksamhet,
 • redogöra för hur immaterialrättsliga instrument kan utgöra (strategiska) hinder respektive stöd i en affärsutvecklingsprocess,
 • översiktligt redogöra för och analysera ett konkret händelseförlopp i såväl nationella som internationella affärsutvecklingsprocess och på ett rättsligt relevant sätt formulera aktuella och potentiella juridiska problem,
 • översiktligt redogöra för och analysera innehållet i de rättsliga regler som är tillämpliga i samband med nyföretagande och affärsutveckling,
 • demonstrera kunskaper och färdigheter inom grundläggande förhandlingsteknik.

5. Marknadsanalys och kundförståelse

Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:

 • bedöma och precisera behovet av information (om kundsituationer och marknadsförhållanden) i olika skeden av teknikbaserade affärsutvecklingsprocesser,
 • självständigt lägga upp och genomföra en marknadsundersökning och konceptutvärderingar i olika situationer och med olika problembakgrunder,
 • redogöra för och tillämpa grundläggande metoder för sammanställning, analys/tolkning och presentation (skriftlig och muntlig) av kvalitativa och kvantitativa empiriska material,
 • tolka och värdera resultaten av olika marknadsundersökningar i syfte att formulera relevanta handlingsprogram och möjliga konsekvenser av dessa i kommersialiseringsprocesser.

6. Att skapa värde i teknikbaserade entreprenöriella processer: 

Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:

 • kritiskt analysera teoretiska antaganden för olika former av entreprenörskap, med fokus på teknikbaserat entreprenörskap,
 • integrera entreprenörskapfältet med ett tekniskt kompetensområde,
 • applicera avancerad kunskap om kreativa processer vilka driver fram entreprenöriell organisering och kommersialisering,
 • i grupp matrialisera en teknikbaserad entreprenöriell affärsidé i audio-visuellt format,
 • kritiskt analysera förutsättningarna för och konsekvenserna av entreprenörskap samt tillämpa olika teoriramar för att analysera alternativa former av entreprenörskap och värdeskapande, 
 • kritiskt reflektera över samt jämföra de normer som konstituerar entreprenörskap i praktik och i teori

Innehåll

1. Teknikbaserad affärsutveckling och intraprenörskap

Grundläggande antaganden om teknikbaserad affärsutveckling samt teknikbaserat intraprenörskap. Jämförelse mellan teknikbaserat entreprenörskap, intraprenörskap, affärsutveckling samt "turn-around" fall. Skillnader och likheter mellan olika tekniska områden och deras kommersialiseringsprocesser i relation till innovationssystemets olika aktörer och inkubationsmiljöer.Finansiering och resurser i olika stadier av teknikbaserad affärsutveckling. Entreprenöriell tillväxt, nya marknader och internationalisering genom hållbar utveckling.

2. Ledarskap och organisation

Det dynamiska företaget präglas av både stabilitet och förändring. Det behöver med andra ord organiseras på ett sådant sätt att nya idéer kan utvecklas samtidigt som etablerade strukturer och system skall göra det möjligt att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt. Delkursen behandlar denna viktiga balansgång mellan stabilitet och förändring. Lär- och ledarstilar, teambuilding, personlig utveckling samt gruppers psykologi och funktion. Ledarskap i kunskapsföretag.

3. Kreativitet, estetik och hållbar design i teknikbaserat entreprenörskap

Teori, nyckelbegrepp och antaganden om kreativitet, estetik och hållbar design, med fokus på "samproduktion" mellan olika aktörer. Praktiska exempel och fallstudier. Tvärvetenskaplig metod, med fokus på analys av samband mellan natur och kulturella uttryck av vikt för hållbar design. Narrativa element, storytelling och teknikbaserat värdeskapande som entreprenöriell process. Muntlig och skriftlig presentation för olika målgrupper och på olika sätt (projektplan, podcast, essä, pitch).

4. Immaterialrätt och affärsjuridik

Företagande och juridik: introduktion till ämnet och rättskälleläran, juridiska begrepp och handelsrättslig metod, relevanta rättsområden med utgångspunkt från företag och intressenter. Avtalsrätt: allmän avtalsrätt, olika avtalstyper, kommersiella och internationella avtal, avtalsstrategier samt de särskilda frågor som är aktuella vid avtal med offentliga organ och myndigheter. Bolagsrätt: grunder i allmän bolagsrätt, frågor om beslut, ansvar och företrädare i aktiebolag. Aktieägaravtal och bolagets skötsel, företrädarfrågor i praktiken. Immaterialrätt: patent, varumärke och övriga industriella immaterialrätter, industriellt rättsskydd i praktiken, licensavtal och tvångslicens. Immaterialrätt som strategiskt verktyg. Förhandlingsteknik.

5. Marknadsanalys och kundförståelse

Marknadsanalysens roll och funktion i företaget. Analys av kundsituationer. Viktiga frågor om marknaden i olika skeden av innovationsprocessen. Undersökningsdesign i olika marknadssituationer. Studier av marknadens egenskaper (storlek, segment, utveckling). Studier av marknadens/kunders funktion (marknadskanaler, köparbeteende). Studier om produktens egenskaper (kundsituationer, kunders krav på produkter/tjänster). Undersökningsmetodik: nedbrytning av syfte och huvudfrågor för en marknadsundersökning till undersökningsfrågor och mätvariabler, marknadsundersökarens verktygslåda, vanliga analystekniker och deras krav på data, olika sätt att samla, analysera/tolka, värdera och presentera empiriskt material (enkät, intervju, fokusgrupper, användartester).

6. Att skapa värde i teknikbaserade entreprenöriella processer:

Balans mellan kreativa processer och modeller för iterativt värdeskapande och materialisering i audio-visuellt format.Olika förutsättningar för teknikbaserat entreprenörskap beroende på historisk och samhällelig kontext, samt dess inverkan på miljö och människa. Teknikbaserat entreprenörskap i relation till disruptiv teknologi och framtidsskapande. Undersöker förutsättningarna för att inte bara lösa redan definierade problem, utan också för att identifiera vilka de kan vara till att börja med. Betonar betydelsen av förförståelse, förebilder, tolkningar och multipla perspektiv i värdeskapande situationer i relation till alternativa former av teknikbaserat entreprenörskap (grönt, socialt, politiskt och hållbart).

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, gästföreläsningar, praktiska övningar, bokcirklar och studiebesök. Inlämningsuppgifter och projektarbeten i grupp samt muntliga presentationer, collage, filmskapande och podcasting.

Examination

Kursen består av sex delkurser som examineras separat enligt nedanstående. För godkänt resultat på en delkurs krävs att samtliga examinationsmoment är godkända.

Teknikbaserad affärsutveckling och intraprenörskap (5 hp)

Skriftlig redovisning av inlämnings- och projektuppgifter, samt aktivt deltagande i praktiska moment. Skriftlig tentamen.

Ledarskap och organisation (5 hp)

Muntlig och skriftlig tentamen, PM-uppgift, samt aktivt deltagande i praktiska moment.

Kreativitet, estetik och hållbar design i teknikbaserat entreprenörskap (5hp)

Muntlig och skriftlig examination i grupp (projektplan) (2 hp) och individuellt (podcast) (3 hp)

Immaterialrätt och affärsjuridik (5 hp)

Skriftlig tentamen.

Marknadsanalys och kundförståelse ( 5 hp)

Muntlig presentation, skriftlig hemtentamen , skriftliga och muntliga redovisningar av inlämnings- och projektuppgifter, genomförda laborationer, samt aktivt deltagande i praktiska moment.

Att skapa värde i teknikbaserade entreprenöriella processer: (5 hp)

Skriftlig hemtentamen och muntlig presentation. Aktivt deltagande i föreläsningar, seminarier och praktiska moment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ges endast för studenter antagna till Entreprenörskolan i Uppsala. Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med någon av kurserna 1TE915 - Teknikbaserad affärsutveckling, 1TE916 - Teknikbaserad affärsutveckling/Marknadsanalys, 2FE824 - Ledarskap och styrning, 2HR106 - Patent, avtal och förhandling, 1TE062 - Innovationsledning eller 1TE063 Kundfokuserad produktutveckling.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin