Kurdisk litteratur

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KD031

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KD031
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen kan räknas till biområdet Kurdiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

  • översiktligt redogöra för den kurdiska litteraturens utveckling i dess historiska kontext från ca. 1500 e.Kr. och framåt (både kurmanji- och sorani-litteratur)
  • redogöra för klassiska kurdiska diktares liv och litterära verk
  • beskriva framväxten av den moderna kurdiska prosan (inom både journalistik och skönlitteratur)
  • redogöra för de viktigaste moderna kurdiska författarnas liv och litterära verk
  • analysera den kurdiska litteraturens roll i dagens kurdiska samhälle
  • kortfattat redogöra för kurdisk litteratur i exil och exillitteraturens roll för det kurdiska skriftspråkets utveckling och standardisering.

Innehåll

Föreläsningar och litteraturseminarier där kurdisk litteratur (läst i engelsk eller svensk översättning) diskuteras.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och examinerande moment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examination sker i form av muntliga redovisningar samt en hemskrivning.

För betyg G krävs G på alla moment, för VG krävs VG på alla moment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin