Kinesisk litteraturhistoria (avancerad nivå)

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KN001

Kod
5KN001
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kinesiska A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne, eller minst 120 hp kinesiska inklusive ett självständigt arbete om 15 hp.

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna        

kunskap och förståelse

 • redogöra för huvuddragen i den kinesiska litteraturhistorien från perioden före Qindynastin  fram till modern tid
 • karakterisera de viktigare litterära genrerna i äldre och modern tid
 • redogöra för och diskutera några centrala litterära verk och författare i deras litteraturhistoriska och sociokulturella sammanhang
 • självständigt och kritiskt beskriva, utvärdera och diskutera någon del av följande områden: kinesisk litteratur eller kinesisk litteraturteori, i äldre eller modern tid, vilken väljs i samråd med kursansvarig lärare. 

färdighet och förmåga

 • planera och genomföra mindre uppgifter och redovisa dessa såväl muntligt som skriftligt
 • skriva sammanhängande akademisk text med korrekt användning av källor och adekvat referenssystem
 • skriftligt redogöra för, analysera och diskutera ett kinesiskt litterärt verk: dess litterära form, tema och tolkningsmöjligheter, författarens liv och författarskap, samt verkets litteraturhistoriska och sociokulturella sammanhang
 • självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, söka och samla relevant material, planera och med adekvata metoder genomföra en kvalificerad uppgift, samt  skriftligt och klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
 • muntligt presentera och diskutera innehållet i egna skriftliga arbeten, vilket innefattar redogörelse för och diskussion om slutsatser, samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper.

värderingsförmåga och förhållningssätt

 • redogöra för och kritiskt reflektera över synen på litteratur och litteraturens roll i samhället och kulturen i Kina i äldre och modern tid och dess konsekvenser för litteraturhistorieskrivningen och kanonbildningen
 • kritiskt bedöma den kunskap som ligger till grund för slutsatser och argument, samt att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
 • hantera komplexa företeelser och frågeställningar med begränsad information med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll

Denna kurs infattar en översiktlig genomgång av den kinesiska litteraturens utveckling från dess äldsta tid och framåt, inklusive vad som kännetecknar de konventionella genrerna i kinesisk litteratur och hur synen på dessa förändrats. Studenterna läser och diskuterar ett urval av prosa och poesi av de mest inflytelserika författarna genom tiderna. Kursen ger också en introduktion till kinesisk litteraturhistorieskrivning, litteraturteori och litteraturbegreppet i äldre och modern tid. Synen på litteraturen och dess roll i samhället i Kina genom tiderna introduceras och diskuteras. Kursen innehåller även fördjupning inom av studenten i samråd med kursansvarig lärare valt delområde, samt skriftlig och muntlig redovisning av detta.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinerande moment. I kursen ingår skriftlig och muntlig redovisning av PM. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen och det krävs närvaro och aktivt deltagande vid kursens undervisningstillfällen.

Examination

Kursen har tre examinerande moment:

1. muntliga och skriftliga redovisningar inom ramen för undervisningen (Betygsskala G/U)

2. PM inklusive muntlig presentation av denna (Betygsskala G/U)

3. Ett fördjupande PM inklusive muntlig presentation av denna (Betygsskala VG/G/U)

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs VG på moment 3 samt G på moment 1 och 2.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin