Genusvetenskap B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5GN005

Kod
5GN005
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Genusvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 15 februari 2022
Ansvarig institution
Centrum för genusvetenskap

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå. Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Behörighetskrav

Genusvetenskap A (eller Genusvetenskapens grunder, 7,5 hp och Genus, arbete och familj, 7,5 hp och Genus, sexualiteter och kroppar, 7,5 hp och Genus och kulturella representationer, 7,5 hp)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • använda genusvetenskapliga teorier för att diskutera olika samhälleliga, politiska, kulturella, historiska och etiska företeelser, frågeställningar och situationer
  • diskutera och problematisera genusvetenskapliga begrepp och forskningsfrågor ur etiska, samhälleliga och historiska perspektiv
  • praktiskt tillämpa ett urval genusvetenskapliga metoder och kritiskt diskutera metodvalets konsekvenser
  • använda och integrera genusvetenskapliga metoder och teorier i genusvetenskapliga analyser
  • planera, genomföra och presentera en liten genusvetenskaplig undersökning inom givna tidsramar
  • kritiskt granska andras arbete och ta emot kritik av sitt eget
  • skriftligen och muntligen kommunicera fördjupade kunskaper till andra

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser som ger fördjupade och breddade kunskaper inom ämnet genusvetenskap. Särskilt vikt läggs vid träning i att tillämpa olika metoder och teoretiska perspektiv samt att utveckla den analytiska förmågan och det akademiska skrivandet.

B1: Genusteoretisk fördjupning 7.5 hp

Delkursen ger fördjupad och breddad kunskap om olika genusvetenskapliga teorier och forskningsfält.

B2: Sexualiteter, kroppar och makt 7.5 hp

Delkursen ger fördjupad och breddad kunskap om centrala genusvetenskapliga begrepp och forskningsfrågor inom temana sexualiteter, kroppar och makt.

B3: Genusvetenskapliga metoder 7.5 hp

Delkursen introducerar och diskuterar några av de vanligaste metoderna inom genusvetenskapen. Fokus ligger på kritisk tillämpning och metodologisk medvetenhet

B4: Uppsats 7.5 hp

Delkursen ger färdigheter i att formulera en avgränsad genusvetenskaplig frågeställning och tillämpa teoretiska och metodiska kunskaper. Vidare ger den träning i att kritiskt granska andra studenters arbete och ta emot kritik av det egna arbetet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och icke-lärarledda gruppövningar. Seminarierna är obligatoriska. Frånvaro från enstaka seminarium (1-2 per delkurs) kan i undantagsfall kompenseras genom särskild ersättningsuppgift, som meddelas av läraren och genomförs enligt instruktion och inom given tidsram.

Examination

Delkurs 1 examineras genom muntlig redovisning av en uppgift, skriftliga seminarieuppgifter samt seminariedeltagande.

Delkurs 2 examineras genom skriftligt PM, skriftliga seminarieuppgifter samt seminariedeltagande.

Delkurs 3 examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter samt seminariedeltagande.

Delkurs 4 examineras genom uppsats och opposition på annan studentuppsats, samt seminariedeltagande.

Samtliga delkurser bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Betygskriterier delas ut vid kursstart.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin