Persiska B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JR201

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5JR201
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen kan räknas till biområdet Persiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Persiska A

Mål

Kursens syfte är att ge fördjupade färdigheter och kunskaper i den moderna nypersiskan och dess litteratur.

Delkurs 1: Grammatik och texter (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för de viktigaste grammatiska skillnaderna mellan sakprosa och skönlitteratur
 • redogöra för olika typer av bisatser i persiska samt deras morfosyntaktiska struktur
 • detaljerat beskriva persiskans morfosyntax med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi samt tillämpa dessa kunskaper
 • analysera de arabiska elementen i persisk grammatik och persiskt ordförråd
 • läsa enkel persiska sakprosa i normal hastighet med ett för en modersmålstalare begripligt uttal
 • översätta enkel persisk sakprosa till svenska.

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för de huvudsakliga fonologiska, morfologiska, syntaktiska och lexikaliska skillnaderna mellan persiskans skrift- och talspråk
 • aktivt använda persiska pronominalsuffix i olika syntaktiska funktioner
 • aktivt använda talspråksformer vid kommunikation på persiska
 • förstå och aktivt använda idiomatiska uttryck
 • behärska skillnader i sättet att uttrycka sig i formella och informella kommunikativa situationer
 • aktivt använda ett basordförråd som innefattar sjukdomar och kontakt med sjukvårdsinstanser, telefonsamtal på olika formalitetsnivåer, klockan, idrotter och sociala situationer.

Delkurs 3: Persiska texter (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • läsa medelsvåra persiska skönlitterära prosatexter med korrekt uttal
 • översätta medelsvåra persiska skönlitterära prosatexter till svenska
 • läsa skrivet talspråk
 • analysera persiska skönlitterära texter utifrån den sociopolitiska kontext de tillkommit i.

Delkurs 4: Persisk litteratur (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • översiktligt redogöra för den nypersiska litteraturens utveckling i dess historiska kontext från ca. 900 e.Kr. och framåt
 • beskriva olika typer av klassisk persisk diktning
 • redogöra för fyra viktiga klassiska persiska diktares liv och litterära verk
 • redogöra för olika genrer inom den klassiska persiska prosan samt namnge viktiga verk inom olika genrer
 • beskriva framväxten av den moderna persiska prosan
 • redogöra för nya trender i den persiska poesin
 • redogöra för de viktigaste moderna persiska författarnas liv och litterära verk
 • analysera den persiska litteraturens roll i dagens iranska samhälle
 • redogöra för viktiga teman i den persiska muntliga litteraturen.

Innehåll

Delkurs 1: Grammatik och texter (7,5 hp)

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)

Delkurs 3: Persiska texter (7,5 hp)

Delkurs 4: Persisk litteratur (7,5 hp)

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1: Grammatik och texter (7,5 hp)

Examination sker i form av salsskrivning.

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)

Delkursen har två examinerande moment

 1. salsskrivning
 2. muntligt slutprov

 För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs VG på samtliga moment.

Delkurs 3: Persiska texter (7,5 hp)

Examination sker genom muntligt slutprov.

 Delkurs 4: Persisk litteratur (7,5 hp)

Kursen har två examinerande moment

 1. salsskrivning
 2. muntlig presentation

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs VG på moment 1 och G på moment 2.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin