Biologiska läkemedel I

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FB028

Kod
3FB028
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 8 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för farmaci

Behörighetskrav

150 hp varav 90 hp inom biomedicin, farmaceutisk vetenskap, kemi, naturvetenskap och/eller teknik. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • Utföra grundläggande bioinformatiska och strukturbilogiska anlyser med hjälp av bioinformatiska programvaror.
 • Förklara grundläggande immunologiska processer.
 • Redogöra för immunförsvarets roll vid behandling med biologiska läkemedel och hur man kan använda immunsystemets komponenter för att behandla sjukdomar
 • Förklara hur proteiner används inom läkemedelsutveckling samt inom profylaktiska, diagnostiska och terapeutiska behandlingsstrategier inom sjukvården
 • Exemplifiera och gruppera olika biologiska läkemedel som används i kliniken idag eller som utvecklas prekliniskt samt beskriva deras verkningsmekanismer
 • Illustrera och förklara hur utveckling, enkel analys och produktion av olika typer av biologiska läkemedel går till
 • Illustrera hur man från grunden kan designa biologiska läkemedel med optimerad funktionalitet och minimerade sidoeffekter
 • Identifiera och motivera de fördelar och begränsningar som finns kring funktion och administration av biologiska läkemedel samt förklara de faktorer som påverkar deras farmakokinetik och farmakodynamik
 • Visa förmåga att i grupp identifiera, analysera och lösa kvalificerade frågeställningar kring biologiska läkemedel
 • Tillämpa vetenskaplig dokumentation samt att söka, värdera och kritiskt tolka relevant information för att kunna analysera och lösa problem relaterade till utveckling av biologiska läkemedel och skriftligt redogöra för

  och diskutera uppnådda slutsatser på ett vetenskapligt sätt i form av en rapport

Innehåll

Kursen ger en introduktion till immunförsvaret följt av en fördjupning i bioteknologin bakom biologiska läkemedel, med ett fokus på terapeutiska proteiner och antikroppar. Vidare avhandlar kursen de olika faserna i utveckling av biologiska läkemedel från idé till färdig produkt med fokus på proteinbaserade läkemedel. Moment som berörs är viktiga egenskaper hos antikroppen, interaktionstyper hos protein/antikroppar, olika delar och domäner i vanliga proteinbaserade biologiska läkemedel, deras funktion samt antikroppsutveckling. Utöver det tar kursen upp vilka proteinbaserade biologiska läkemedel som finns idag, vilken verkningsmekanism de har, hur de tillverkas samt utvecklingen av multispecifika biologiska läkemedel. I kursen ingår även de parametrar som avgör administrationsväg, farmakokinetik och farmakodynamik för biologiska läkemedel och vilken diagnostik som är kopplad till både proteiner och användning av antikroppar i kliniken. I kursen får man designa ett eget proteinbaserat biologiskt läkemedel.

Undervisning

Undervisning sker i form av seminarium, föreläsningar, muntliga och skriftliga redovisningar, fallarbete samt självstudier av litteratur. Studiebesök vid produktionsanläggning.

Obligatoriska moment: fall, seminarium, studiebesök och teoretisk laboration.

Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

Skriftlig tentamen sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs godkänd tentamen (3,5 hp), och godkänt resultat på fall och seminarium (1 hp) och teoretisk laboration (3 hp). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast nästa kurstillfälle och i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som Biologiska läkemedel 3FB025 på grund av överlapp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin