Molekylär cellbiologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG320

Kod
1BG320
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Avklarade kurser om 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi och 30 hp kemi, eller (2) 60 hp kemi, inklusive Biokemi, 15 hp, och 30 hp biologi inklusive cellbiologi, molekylärbiologi och genetik eller (3) antagen till Masterprogram i kemi, inriktning biokemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper och en god förståelse av processer på molekylär nivå i celler och organismer.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara principerna och de strukturella och mekanistiska detaljerna för viktiga processer i celler och organismer (celltillväxt, genuttryck, cellsignalering, cellstruktur, celldifferentiering och celladhesion) och kunna diskutera komplexiteten av de olika system som samverkar
  • redogöra för vissa nyckelexperiment inom ämnesområdet
  • analysera försöksdata, dra slutsatser från dessa och konstruera vetenskapliga hypoteser
  • kritiskt granska valda ämnen inom aktuell forskning i ämnesområdet och redovisa analyser i muntlig föredragning och i posterform
  • använda vissa viktiga laboratorietekniker inom ämnesområdet (mammaliecellkultur, ljusmikroskopi, immunoprecipitering, gelelektrofores)
  • analysera strukturella detaljer i proteiner och proteinkomplex med molekylära grafikprogram.

Innehåll

I kursen ingår följande moment

Cellsignalering: Principerna för kemisk kommunikation mellan celler; signalmolekyler och receptorer, komponenter i intracellulära signalvägar och deras funktion

Cytoskelettet: Arkitekturen och dynamiken hos de tre cytoskelettsystemen och deras motorproteiner

Adhesion: Makromolekyler i den extracellulära matrixen och de cellulära adhesionsproteiner samt deras interaktioner; olika typer av adhesionskomplex; nervsynapsen som exempel på en specialiserad cellfog

Cellcykeln: Reglering och mekanismer för cellreplikering i prokaryoter och eukaryoter; de molekylära mekanismernas betydelse för uppkomst av cancertillväxt

Transkription: De generella och specifika transkriptionsfaktorernas roller vid initieringen av transkriptionen, protein-DNA-interaktion, mRNA-processning

Translation och proteinsekretion: Mekanismer för reglering av initiering av translationen, mekanismer för peptidsyntesen och kontrollen av noggrannheten i syntesen, proteinprocessningen och kvalitetskontroll i endoplasmatiska retiklet, vesikelburen proteintransport

Datorövningar: De mekanistiska detaljerna av olika processer studeras i ett antal datorövningar, där de ingående makromolekylerna och deras interaktioner analyseras

Laborationer: Odling av mammalieceller, fluorescensmikroskopi, immunoprecipitering av protein, SDS-PAGE geler och silverfärgning.

Litteraturprojekt: Studenterna arbetar gruppvis med ett valt aktuellt forskningsområde inom ämnet. Resultatet presenteras som en poster och en kort muntlig presentation.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, datorövningar, laborationer och litteraturprojekt. Deltagande i seminarier, datorövningar, laborationer och litteraturprojekt är obligatoriskt. Ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering förekommer på kursen.

Examination

Delkurser: Cellsignalering, transkription och translation 5 hp; Cellcykeln, cytoskelettet och celladhesion 5 hp; Laborationer, seminarier och litteraturprojekt 5 hp

Delkursen cellsignalering, transkription och translation examineras genom ett skriftligt prov. Delkursen cellcykeln, cytoskelettet och celladhesion examineras genom ett skriftligt prov. Laborationerna redovisas i form av laborationsrapporter. Seminarierna fordrar aktivt deltagande och muntliga redovisningar. Litteraturprojektet redovisas i form av en poster och en muntlig presentation.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin